Zprava z prace modelu rodinneho asistenta

Tato technologie v gastronomii, podobnì jako v jiné oblasti, se stále vyvíjí. Nové vynálezy zlep¹ují práci restaurace, co¾ zøídka èeká více ne¾ patnáct minut na provizi. Platí to pro výjimeènì stravovací body s více zákazníky a tím i pro nejvy¹¹í obrat. V období, ve kterém tým zamìstnán v restauraci nadále zabývat èásti objednávek, budeme muset buï najmout jiné lidi, nebo uva¾ovat o zlep¹ení technologický proces pøípravy jídla. Pak jistì zmìna procesu nebo nákup nového vybavení, jako je. Kotleciarka elektrický stroj, hranolky a automaty na omáèky.

Èasto jsem jíst v rychlém jídle. Rád se dívám na proces vytváøení pokrmù bìhem poèítání. Dobrý, dobøe spravovaný tým je nìkdy hezké se na nì podívat. Úloha v gastronomii nemá pozitivní náznak mezi lidmi, kteøí mìli pravdu zaèít, ale zdá se mi, ¾e ji nìkteøí lidé docela dobøe hledají. Tam jsou restaurace, kde se usmívají na tváøích lidí, kteøí mi dávají oddanost, nejsou tak trochu klamem. Vidíte, ¾e se tito lidé ztoto¾òují s jejich povìstí a ¾e mù¾u oèekávat, ¾e nikdo nebude schopen naplnit mé poselství. Je ¹koda, ¾e je obtí¾né ne v¹echny zájemce. Byl jsem napøíklad jednou svìdkem souèasné obruèe stolu a vzdáleného pøijímání rozkazù mladým chlapcem se smutnou tváøí. Tento èlánek - jako místo zjevného vykoøis»ování pracovníkù - se od této chvíle vyhýbám ¹irokému oblouku.Chcete-li zlep¹it fungování va¹í restaurace, stojí za to bì¾et s lidmi. Pokud doporuèují, ¾e elektrický vrtulník je povinný - stojí za to vá¾nì zvá¾it jeho koupi. Pøi posledním uspoøádání jsou náklady pravdìpodobnì velmi rychle splaceny.