Zneei tini ovzdu i krakowska mapa

Ka¾dým dnem se zabýváme zneèi¹tìním ovzdu¹í. Normy Svìtové zdravotnické organizace (WHO striktnì urèují, jaká koncentrace ¹kodlivých látek v této oblasti je vhodná, abych si byl jistý pro své vlastní zdraví a neexistovala ¾ádná negativní my¹lenka pro pùdu a podzemní vody. Hlavní pøíèinou vzniku nepøíznivého slo¾ení atmosféry je nìkdo, rozvoj tradice a prùmyslu.

http://cz.healthymode.eu/zbytecne-kilogramy-prirozenych-zpusobu-jak-zhubnout/

Významným místem pro dùvìru a lidské zdraví je slo¾ení atmosféry v rùzných typech výrobních závodù.Smìrnice ATEX, která je v platnosti v èlenských státech Evropské unie a øídí normy, které zaji¹»ují bezpeènost podmínek v potenciálnì výbu¹ných oblastech, zavádí øadu povinností vùèi zamìstnavatelùm, aby vylouèili riziko výbuchu.Nápojem z pøedních podmínek je zajistit øádné vìtrání a zabránit montá¾i ¹kodlivých látek ve vzduchu vystaveném mo¾nému vznícení.Podnikatel má dvì mo¾nosti: musí zabránit hromadìní nebezpeèných látek, jako jsou prach, plyny, mlhy a výpary, které jsou pøi integraci se vzduchem výbu¹nou smìsí. Dal¹ím cílem je eliminovat riziko vznícení, ale s pøihlédnutím k tomu, ¾e v¹ude se spojuje vznikající v¹udypøítomná elektrostatická energie i pro jeho výboje - ideální výstup je opakovanì jednodu¹¹í.Oproti potøebám podnikatelù tato technologie vychází.Prùmyslové sbìraèe prachu jsou metodou odstraòování prachu, která je jednou z nejèastìj¹ích a pravidelnì pou¾ívaných metod èi¹tìní vzduchu. Prùmyslové sbìraèe prachu, které jsou u¾iteèné v moderním provozu, jsou poèítány na suché a vlhké.Tím, ¾e zùstaneme v jejich provozních systémech, mù¾eme extrahovat zaøízení, jako jsou:- usazovací komory (èerpají ze skupiny gravitace,- elektrostatické suché prachové kolektory (pou¾ívejte elektrostatickou energii,- cyklóny (pomocí odstøedivé síly,- filtraèní kolektory (pou¾ijte rùzné filtry.Mokré prùmyslové sbìraèe prachu pracují na základì oplachovacích procesù. Existuje tedy druhá metoda praèky:- s náplní,- bez plnìní,- pìna,- pøi prùtoku plynu zavíráním vody.Øada dostupných metod filtrace vzduchu umo¾òuje myslet na dùvìru a lidské zdraví jak v prùmyslu, tak v ka¾dodenních èinnostech.