Znalost litev tiny

Pøeklady, bez jejich dùvodu, nepochybnì vy¾adují vynikající znalosti cizího jazyka spolu s jeho kulturním kontextem. Tam jsou v¾dy pøeklady, které pøicházejí k normálnì stresující, ménì ochotní a ti, kteøí chtìjí, aby pøekladatel zapojit sto procent sebe, a které se navíc zavazují k velkému stresu. O èem pøeklady mluvíme? Tak¾e jsou zde po sobì následující interpretace.

Co to je?

Konsekutivní tlumoèení patøí mezi skupiny tlumoèníkù. Tento fakt sám o sobì vy¾aduje, aby pøekladatel byl extrémnì odolný vùèi stresu. Takové pøeklady jsou zalo¾eny na mluvèích, kteøí mluví jako první, a kdy¾ mlèí, pøekladatel dává posluchaèùm jediné pravidlo, ale nyní je pøelo¾en do cílového jazyka. Samozøejmì, mluvèí si je plnì vìdom souèasné situace, ¾e musí pracovat s odpovídajícími pøestávkami, podle toho, zda pøekladatel pøedává poznámky a mezi nimi poskytuje pøeklad, nebo jen poslouchá, pamatuje také na principu toho, co si pamatuje, pøedává nadøazený obsah.

Jsou tato stanovení snadná?

S celistvostí nele¾í na jednoduché, i kdy¾ je základna snadná, nespecializovaná. V tomto modelu pøekladu bychom mìli vzít v úvahu skuteènost, ¾e pøekladatel musí dobøe znát jazyk. Neposkytuje k dispozici slovník, kdy¾ jeho kolegové nav¹tíví spoleènost a uèí nìkteré dokumenty. Netrvá to víc èasu. Pøeklad musí být proveden také zde. Bohu¾el jsou uspoøádány 24 nebo 48 hodin. Ale tak pravidelnì pøed posluchaèi. A pøekladatel vy¾aduje, aby existoval nejen èlovìk, který dobøe zná jazyk, ale je sebeovládaný, odolný vùèi traumatu a pamatuje si, co sly¹í.

Následující informace jsou obtí¾né. Existují ale i lidé, kteøí dokonale pochopili umìní takového pøekladu. V Polsku máme mnoho velkých pøekladatelù, kteøí pracují na nejvy¹¹í úrovni. Vidíme je v jiném zpùsobu obchodních jednání, tiskových konferencí nebo jednání.