Zdrava strava pro kojence

Jsme v øetìzcích, kdy¾ je den drasticky zkrácen, èas nebezpeènì utíká, nemáme ¾ádné dùle¾ité vìci. Není neobvyklé, ¾e máte polskou denní dietu.

Pøíprava zdravých jídel v zámkuV pronásledování zapomínáme jíst nìco cenného, èasto chybí rychlé jídlo ve mìstì, které z hlediska vý¾ivy ponechává mnoho na po¾adavku. Na¹tìstí existují chytrá øe¹ení, která dokonale zjednodu¹ují proces vytváøení jídel doma. Jedním z takových zaøízení je elektrický øezaè zeleniny. Jak naznaèuje jeden název, funguje to pro jemné øezání zeleniny, ani¾ by se museli spoléhat na tradièní struhadlo. V¹ichni víme, jak unavené je mrknutí. Nebudeme schopni to udìlat, ani¾ bychom to hledali iv nejbli¾¹ím okolí. Elektrická fréza na zeleninu je zaøízení, které ve zlomku vteøiny zmìní na¹i zeleninu na tyèinky, plátky, a dokonce i na ro¹ty. To v¹e umo¾ní nejen rychle, ale také péèi o sbìr zbytkù po celé kuchyni. Na¹e cvièení bude pouze oplachování nìkolika prvkù pod tekoucí vodou.

Jaký by mìl být elektrický drtiè na zeleninu?Mìly by být odpovìdné velikosti. Pøístroj by mìl mít významnou sílu a stále obsahuje nìkolik typù ro¹tù, které mù¾eme snadno nahradit ve vztahu k potøebì. Èepele v odnímatelných møí¾kách by mìly být vyrobeny z bì¾né nerezové oceli, umo¾ní hygienu a ¾ivotnost výrobku. Mù¾eme také vìnovat pozornost tomu, zda stroj pracuje ti¹e a zda je rychle umyt. Prvky ne ka¾dého krájeèe budou vhodné pro mytí v myèce na nádobí, stojí za to uvést dùvody v návodu. Elektrický krájeè zeleniny v mrknutí oka nám pomù¾e vykouzlit lahodné saláty, saláty a navíc ro¹t brambory na palaèinky. Zdravá, vý¾ivná jídla nebudou rychle dosa¾itelná.