Vychovy diti v minulosti

Anémie, známá také jako anémie, je stav, ve kterém sni¾uje poèet èervených krvinek. Existují i jiné pøíèiny anémie v tìle zdravého èlovìka: pravdìpodobnì ¾ivì dodávané ztrátou krve, sní¾ením produkce erytrocytù nebo ve smlouvì se sní¾ením ¾ivota erytrocytù. Aèkoliv se v¹e, s posti¾ením, èasto setkáváme u tìhotných ¾en - postihuje asi 40% tìhotných ¾en. Nicménì, v úspìchu lidí, definice anémie vypadá trochu jinak. Bìhem tìhotenství dochází ke zvý¹ení objemu krve a jeho øedìní, tak¾e poèet èervených krvinek je sní¾en, anémie je zcela bì¾ným jevem. Bìhem tìhotenství se zmiòujeme o anémii, kdy dochází ke sní¾ení hemoglobinu pod 10 g / dl nebo hematokritu pod 30%.

To v¹ak neznamená, ¾e velký nedostatek èervených krvinek v systému budoucí matky mù¾e zpùsobit vývoj plodu a hypoxii. V prvním trimestru tìhotenství mù¾e vést k naru¹ení implantace embrya a dokonce ik potratu. Ve druhém ètvrtletí mù¾e zpùsobit vrozené vady, zatímco ve tøetím mù¾e vést k pøedèasnému porodu.

Faktory, které podporují výskyt anémie u tìhotné osoby, jsou pøedev¹ím konzumace alkoholu a kouøení. Druhým dùvodem je víceèetné tìhotenství, nedostatek pozdravù a nutrièních výhod ve stravì, jejich¾ poptávka je v dobì pádu tìhotenství pomìrnì silná. Chce léèit anémii jejím stavem a pøíèinami. Mírná anémie, která byla podmínkou nedostatku ¾eleza, je stále léèena perorálními pøípravky, které zlep¹ují její poèet. Velmi vzácnì je také zavedena intravenózní suplementace ¾eleza, ale je dùle¾itá, av¹ak mnohem krat¹í ne¾ v pøípadì u¾ívání dietních doplòkù. Existují pøípady, kdy je nutná krevní transfuze - to platí zejména v situacích silného krvácení, napøíklad kdy¾ se placenta odlupuje.

Anémie je relativnì rychle rozpoznatelná nemoc, její signály jsou:

únava,slabost,bolesti hlavy,problémy s vìdomím a soustøedìním,závratì.

Pokud proto, kdy¾ jste tìhotná, zjistíte nìkterý z vý¹e uvedených faktorù, nezapomeòte se poradit s odborníkem, proto¾e neléèená anémie mù¾e zpùsobit správné po¹kození plodu a dokonce smrt.