Volny pohyb zbo i a slu eb v evropske unii

Smìrnice ATEX je obvyklým názvem smìrnice Evropské unie, která harmonizovala pravidla pro po¾adavky, které musí splòovat výrobky pøijaté pro pou¾ití v oblastech s nebezpeèím výbuchu. To významnì podporuje tok zbo¾í mezi v¹emi èlenskými státy, proto¾e, jak víme, volný pohyb materiálù je jedním z dùle¾itých pøedpokladù evropského spoleèenství.

V Polsku byl ATEX popsán v naøízení ministra o postavení základních po¾adavkù na zaøízení a ochranné systémy pro pozemní data v prostøedí s nebezpeèím výbuchu, jako¾ i texty a reklamní deriváty (smìrnice ATEX 94/9 / ES.Smìrnice popisuje v podrobném stylu po¾adovanou úroveò bezpeènosti a metody, které musí výrobek splòovat, v závislosti na tom, v jakém centru bude léèba probíhat. Mìli byste mít v¾dy na pamìti, ¾e kromì po¾adavkù smìrnice ATEX musí ka¾dý výrobek stále splòovat pokyny, které vyplývají z platných zákonù týkajících se dané volby a mají po¾adované certifikáty.Hlavním prostøedím, ve kterém je tento princip øe¹en, jsou doly, zejména podzemní, vystavené vzniku metanu a / nebo uhelného prachu. Mezi dal¹í ohro¾ené zóny patøí chemická zaøízení, elektrárny, cementárny, døevozpracující podniky a umìlá tìlesa. Klasifikace prostoru jako zóny nebezpeèí výbuchu je dána pøítomností výbu¹ných koncentrací ve vzduchu a èetností jejich obydlí. Produkt, který neobdr¾í certifikát, by mìl být rychle odmítnut ze sektoru. Jde pøedev¹ím o bezpeènost obsluhujících osob a sni¾ování ztrát spojených s obtí¾nými událostmi. Díky vhodné konstrukci v¹ech konstrukcí a zaøízení je mo¾né minimalizovat riziko výbuchu na daném pracovi¹ti prakticky nic.Certifikaèními orgány pro výrobky v Polsku jsou: UDT-CERT, ITG KOMAG, Ústøední báòský ústav, Experimentální dùl "Barbara" Miko³ów a OBAC - Centrum pro zku¹ební atestaci a certifikaci Sp. z o.o. se sídlem v Gliwicích.Kromì Evropské unie platí platné normy certifikace IECEx, jejich¾ hlavní zásady jsou harmonizovány s informacemi ATEX. Certifikace IECEx není vy¾adována na námìstí Evropského spoleèenství.