Vlasy jako shakira

https://loce-rin.eu/cz/

Mùj bratranec miluje hrát s vlasy, mù¾ete ji stále klepat, kartáèovat vlasy a zvedat to. Je skuteènì na stejném poch³onniêta které chtìjí vypadat dobøe v¹ichni mohou zlep¹it jednu copánek pìtkrát, poka¾dé za to, ¾e oblékání vlasy luky èi spony není zapojen. Nejvíce se mu líbí ¹kolní pøedstavení a dìlá je k nim. Její poslední stvoøení Queen Scream bylo navíc originální a já bych si pøál perfektní úèes a ¹aty. Mama na zaèátku vyplaskala na jejích pletencích stu¾ky, které se k nim pøipoutaly. Pozdìji tato krásná jedenáctiletá øekla ne, ne a ne jednou. Vlastnì se podívám na spravované vlasy ... a zaèalo to. Pùlhodinu pøetaktování také jejich pokládání. Vypadala jako aristokratická jako dobrá princezna. Nicménì, kdy¾ je s princeznami, rychle zmìnila názor. Ne do posledního, ¾e uplynulo více ne¾ dvì hodiny od poèátku pøehlídky. Najednou .... zcela zmìnila názor a ve svém projevu, kdy¾ to znìlo jako „noooo, nemám rád, nemám nic aristokrata jako otrok na ni vzpomínám.“ Poprosila se o nový úèes, slo¾ila vlasy na kù¾i plné koky. Jeliko¾, jak u¾ øekla pøedtím, u¾ máme znalosti v navrhování vlasù, tak¾e to v¹echno ¹lo velmi hladce souèasnì. Její matka byla na jedné stranì zhotovena z jedné dal¹í za dvacet minut.