Studene napoje a horka prezentace

V horkých dnech lidé èasto sní o nápoji, který by také uspokojil jejich ¾ízeò a osvì¾ili se. V tomto pøípadì se dokonale shroma¾ïují koktejly na bázi mléka, kefíru, pøírodního jogurtu nebo drceného ledu. Na internetu a vaøení najdete mnoho receptù na zajímavé nápoje tohoto stylu. To je zpùsob, jak mù¾ete dostat chutné koktejly v restauraci, supermarketu nebo zmrzlinovém salonku, ale stojí za to ukázat, ¾e je mù¾ete nauèit. Není to jen mnohem levnìj¹í øe¹ení, ale i zdravìj¹í. Experimenty v kuchyni dávají neuvìøitelnou spokojenost. Na¹e zájmy jistì ocení rodinní pøíslu¹níci nebo pøátelé, kteøí nav¹tíví horký den.

Banánový koktejlNejèastìji pøipravovaný koktejl je banán na bázi mléka na bázi banánù. Banány lze zakoupit kdykoliv bìhem roku, a to nejen v létì, a mléko je faktorem v vybavení ka¾dé chladnièky. Kromì toho, banány jsou nìkteré z nejoblíbenìj¹ích produktù na trhu. Výsledný nápoj je lehký, chutný a vý¾ivný - ale ka¾dý hustý koktejl lze pova¾ovat za samostatné jídlo.

Jahodový koktejlDal¹í bì¾ný zpùsob pití je pøítomen s jahodovou pøíchutí. Je nejlep¹í, aby to v létì, od èervna do srpna, kdy jahody jsou nejlep¹í a levné na ka¾dém stánku. Optimální lék je kombinací mléka, jahod a ovoce - tato ú¾asná kompozice bude pro na¹e chu»ové pohárky delikátní zku¹eností.

Takto mù¾ete øíci nekoneèné recepty. Koktejl s chutí lesních plodù, vyrobený z malin, ostru¾in a borùvek? Proè ne! A to broskvové obèerstvení? V úspìchu broskví jako koktejlové základny je drcený led lep¹í ne¾ mléko nebo kefír. A co pí¹ete na smìs jahod a kiwi, sypané citronem? Jen nezapomeòte se pøesvìdèit, ¾e kiwi není silný - mluvím ze studie.

Drtiè ovoceSamozøejmì, ¾e plán na koktejl a hotové pøedmìty není v¹echno. Mìl by mít dobré vybavení. Multifunkèní robot na potraviny z èisté firmy nebo masivní mlýn na ovoce bude dokonalý. Na trhu je spousta takových produktù a je tøeba si vyhradit okam¾ik, aby je bylo mo¾né porovnat, vybrat si ten, který dokonale splní va¹e oèekávání a potøeby. Domnívám se, ¾e bych mìl investovat do mixéru s ledovou drtièkou, která nebude jen pro ovocné dezerty, ale také pro dùkaz ledové kávy.