Ramanuv mikroskop

Mikroskop je pou¾íván pro prohlí¾ení malých pøedmìtù, které jsou neviditelným pouhým okem neviditelné, a také pro pozorování detailù men¹ích objektù. V souèasných fázích existuje mnoho zpùsobù mikroskopù (akustické, holografické, polarizaèní, stereoskopické, i jiné, ale první byl v minulosti optickým mikroskopem.

Mikroskopy tohoto modelu pro praxi studovaných objektù pou¾ívají denní svìtlo a jejich tvùrci jsou pova¾ováni za syny a staré - Zacharias Janssen a Hans Janssen - Holanïané. Jejich první mikroskop postavili kolem roku 1590, pouze 10x zvìt¹ili a z tohoto dùvodu nebyl pou¾it. Prùlom v poslední èásti vytvoøil Antoni van Leeuwenhoek, který provedl jinou technologii brou¹ení a le¹tìní tenkých èoèek, co¾ mìlo za následek 270násobné zvìt¹ení. Tímto zpùsobem Holanïan vylep¹il mikroskop, díky nìmu¾ dosáhl mnoha objevù a vývoje biologie. Jeho mikroskopy byly vyrobeny odli¹nì ne¾ ty známé z moderní doby. Lze je jednodu¹e udìlit za velmi u¾iteèné lupy. Mikroskop Leeuwenhoek byl pøipraven pouze z jedné èoèky a objekt, který má být zkoumán, byl umístìn naproti èoèce, jeho dùle¾ité místo mìlo být poèítáno pomocí dvou párù. Pøístroj mìl délku 3-4 palce nebo asi 7-10 centimetrù. Pøí¹tí okam¾ik ve formì mikroskopù nastal, kdy¾ v nich byly pou¾ity elektrony. První mikroskop tohoto typu - elektronový mikroskop - postavil v roce 1931 v Berlínì Ernst Rusk a Maks Knoll. Samotná køemíková revoluce byla zalo¾ena na pou¾ití elektronových mikroskopù. dovolili také pozorování nejmen¹ích struktur bunìèných organel. Od fronty v roce 1982 byl proveden první skenovací tunelovací mikroskop. Jeho bohové byli vìdci Gerd Binning a Heinrich Rohrer, kteøí nav¹tívili Curych. Díky tìmto mikroskopùm je poøízen trojrozmìrný obraz struktur slo¾ených ze samostatných atomù. Pozdìji bylo vyvinuto mnoho vlastností tohoto mikroskopu, které umo¾òují pozorování hmoty v hranicích nanometrù. Moderní výzkumníci øíkají, ¾e vývoj mikroskopie bude iniciovat rozvoj nanotechnologií, které najdou provedení a postihnou témìø v¹echny oblasti ¾ivota.