Programy ke sta eni spoleenosti

Program enova byl vytvoøen zejména pro firmy, které provádìjí ve¹keré obchodní, servisní a výrobní èinnosti. Systém lze vyu¾ít velmi dobøe, co¾ je pro tento model programù velkou výhodou.

Písemky pøedlo¾ené klientem mohou být roz¹íøeny o jedineèné popisy. Velmi rychlá hodnota systému je schopnost editace standardních seznamù, co¾ vede k odstranìní nepotøebných sloupcù v urèitém okam¾iku nebo k pøidání specifických promìnných. Informace lze rychleji filtrovat a tøídit, co¾ dává seskupení ve vztahu k jakémukoli parametru. Enova obchodní program má vyhledávací funkce a celkový poèet záznamù se pravdìpodobnì mù¾e snadno omezit na ty, které obsahují po¾adovaný výraz. Nemovitost z lo¾isek enova nevy¾aduje instalaci plné verze MS Office, ale tento plán je vysoce spojen s posledním softwarem, díky kterému je napøíklad mo¾né exportovat dobøe známý Excel tabulkový procesor. U¾ivatel po úpravách vybraných nastaven v balíku sady Office, který má vìt¹í náklady na import do obchodního programu enova. Významnou nevýhodou této metody je také zpùsob spolupráce s balíèky Open Office. Enova software je pro investory pùsobící ve v¹ech oblastech, ale je ¹patné uspokojit potøeby v¹ech z nich v mysli dostupných zpráv a analýz. Na¹tìstí lze po¾adované komponenty objednat od integrátorù. Bìhem dal¹ích aktualizací programu nejsou ohro¾eny stávající zprávy a data. Enova obchodní program má dvì verze: svìtlo a platinu, které jsou velmi úèinné a umo¾òují psaní a publikování souborù v mnoha formátech. Tìlo bude pravdìpodobnì ¾ít modifikované a volnì upravené tak, aby vyhovovalo potøebám u¾ivatele. Program poskytuje vztahy mezi dokumenty tak, aby mohly být zpracovány bez nutnosti poskytovat data. Systém enova zaruèuje mo¾nost kopírování jednotlivých dokumentù nebo duplikování celých skupin (pøíkladem mù¾e být kopírování faktur z pøedchozích mìsícù bez nutnosti poskytovat údaje partnera a obsahu. Dokumenty lze regulovat ve standardní podobì u¾iteèné v re¾imu nebo konkrétní, spoleèné se stanoviskem dané spoleènosti. Tato zaøízení zaji¹»ují, ¾e program enova bude jistì ¾ít dokonale pøizpùsobený tìlu cirkulace dokumentù známého jedince.