Program podpory her v multi multi

Software Enova patøí do skupiny ERP (Enterprise Resource Planning, tj. Programù podporujících správu jmen a zdrojù podnikù. Jejím producentem je Soneta Sp. z o.o. Tato aplikace je vytvoøena v modulární podobì. Ka¾dá z nich platí za jinou oblast èinnosti spoleènosti (fakturaci, mzda, øízení lidských zdrojù, úèetnictví, prodej, sklad, vymáhání pohledávek atd.. Software lze zakoupit u autorizovaného partnera enova kraków.

Program Enova je velmi pøínosný. Pracuje dokonale s profesionálním softwarem a originálními zpùsoby práce. Dany je urèena pro støední a malé firmy, které se úèastní rùzných odvìtví. Jeho slu¾ba je díky jasnému grafickému rozhraní extrémnì nízká. Dodateèné a krásné ¹kolení v jeho pou¾ívání je zbyteèné.Enova software vám dává ¹anci na vìci v pohodlí. je estetické a pevné øe¹ení. V pøípadì jakýchkoli problémù se slu¾bou mù¾ete ujednat s výrobcem nebo autorizovaným zástupcem, který zodpoví v¹echny otázky. Licence navíc poskytuje klientovi pøístup k "nedávné telefonní lince" s lékaøi (5 dní v týdnu.Program Enova pùsobí na na¹em trhu ji¾ od roku 2002 av souèasné dobì získal dùvìru asi 6 500 institucí a podnikù. Dále byl ocenìn Innovation of the Year 2011 a Grand Prix CRM 2007.Tato metoda se pøizpùsobuje potøebám dané znaèky, proto¾e vypr¹í lhùta. Jeho roz¹íøení nepotøebuje jeho reorganizaci, známou migraci a základní komunikaci. Vzhledem k tomu, ¾e Enova ukládá ve¹kerou dobu provozu spoleènosti. Výmìna závisí pouze na jednotlivých prvcích programu.Soneta vytvoøila speciální verzi softwaru pro daòové poradenství a úèetní kanceláøe. Díky tomu je povolen mu¾ský servis v oblasti úèetnictví zalo¾ený na pau¹álních èástkách a obchodních knihách.