Povinnosti odsouzene osoby

Pouze originální a technologicky vyspìlá zaøízení splòují své schopnosti, vèetnì vysavaèù atex nebo centrálních prùmyslových vysavaèù vyrobených v souladu s informacemi atex. Zaji¹tìní bezpeènosti práce, ochrany funkcí a funkènosti slu¾by je zde na poèátku. Nejlep¹í vyu¾ití sání a filtrace bylo dosa¾eno díky pou¾ití vysoce kvalitních komponentù, technicky zlep¹ující konstrukci a prùbì¾ný pokrok v oblasti filtrace, vakuové a filtraèní techniky.

V obrovském polském sortimentu najdete nejen malé prùmyslové vysavaèe, ale i profesionální a extrémnì výkonné stroje na tøísky a kapaliny, jako¾ i agregáty typu S, které jsou vázány na prùmyslové vysavaèe a vakuové dopravní stroje.

Odpra¹ování, vysávání, vakuové èi¹tìní a vakuový transport pomocí odsávacích agregátù od 3 do 300 kW, s filtrací v¹ech úrovní a v¹emi hosty prvkù, které rozdìlují prach.

Stacionární sací jednotky nasávají v¹echny neèistoty vestavìnými zaøízeními pro vakuové èi¹tìní a dodávají je do druhých nádr¾í nebo transportních zaøízení. Sériová fakta jsou pøizpùsobena jednotlivým zále¾itostem.

Jsme pøedchùdci inovativních mobilních sacích jednotek. Stávající agregáty jsou namontovány na pøívìsech nebo nákladních automobilech a jsou optimálním nástrojem pro psaní èinností pro spoleènosti, které nabízejí úklidové slu¾by pro výrobní závody. Tyto pokrmy se konzumují pøi nasávání vìt¹ích dávek suchého produktu z dlouhých prostor. Byly provádìny podle ADR s provozem v nevýbu¹ném provedení dle ATEX.

Probudíme projektování, tvorbu, montá¾ zaøízení a odpra¹ovacích konstrukcí. Vyrábíme instalace pro odpra¹ovací stroje, soupravy pøístrojù a budov ve v¹ech prùmyslových odvìtvích. Navrhujeme a vydáváme výbu¹né prachy.