Pokladni prodej

My daòoví poplatníci, s pokladní, se mimochodem setkávají témìø v ka¾dém kroku. Nebo se v taxi, tedy v obchodech s potravinami, nebo v kinech, nebo v mnoha hypermarketech nebo koneènì v místech poskytujících rùzné men¹í slu¾by. V podstatì mù¾ete neustále vymìòovat. Øeknìme také, ¾e pokud si nìco koupíme online, kdy obdr¾íme balíèek - kromì samotného produktu bychom mìli získat více a potvrzení.

Pou¾ívá se tak tomu, ¾e daòoví poplatníci, kteøí provádìjí transakce na práci fyzických osob (které tudí¾ nemají zapojit do ekonomických èinností, stejnì jako pau¹ální zemìdìlci mají - podle zákona - povinnost vést peèlivé záznamy o obchodu odkazovat pomocí registraèních pokladen. Praxe v¹ak ukazuje, ¾e se li¹í od souèasnosti.

Ale co dìláme jako podnikatel, kdy¾ pokladna pøestane pracovat, kdy¾ se rozzlobí? A to samé v chuti v nìkolika málo, a¾ do posledního dobrého okam¾iku ... Máme nìjakou mo¾nost, abychom nebyli nuceni - generovat ztráty z populárních dùvodù - pøeru¹ení prodeje?

S pozorností sem pøijí¾díme nic zvlá¹tního jako rezervní výplata. Ve vìcech, kdy je pokladna po¹kozena, mù¾e daòový poplatník z rezervy rezervovat. Samozøejmì, pokud má jeden. Nepochybnì z formálního hlediska podnikatelé nemají takovou povinnost mít o nìco vìt¹í mno¾ství pøebyteèných pokladen. Oni jsou pøinejmen¹ím nezbytní, zejména ve velkých a rychlých obchodech. Ve výjimeèných pøípadech - co¾ je jistì korupce hlavní banky - která chce pokraèovat v prodeji, bude jisté, ¾e jediným rozumným øe¹ením je pou¾ití rezervní pokladny. Mimochodem: o tom si mù¾ete pøeèíst pøímo v umìní. 111 odst. 3 zákona o DPH.

Selhání finanèní instituce je bez pochyby nic pøíjemného. Abychom situaci mohli zachránit pomocí rezervní pokladny. Ale pojïme o tom, ¾e v dobì, kdy poplatník pochází z dobrých záznam prodejù na hotovostní rezervu, by mìli okam¾itì informovat pøíslu¹ný finanèní úøad. Oznámení by mìlo obsahovat dokumenty jako napøíklad údaje o selhání zaøízení a informace o výmìnì rozbitého náhradního zaøízení. Na výsledku: je dùle¾ité vyhradit si pokladnu, kde se uskuteèòuje prodej.