Pokladna stoeda v pol tini

Se zavedením nových restriktivních po¾adavkù na pokladny mají støední podniky za cíl je poskytovat. V¹echny spoleènosti, jejich¾ roèní pøíjem pøesahuje 20 000 PLN je povinnost registrovat se na daòovém zaøízení.

V pøípadì, ¾e èinnost zaèala v prùbìhu roku, je penì¾ní limit, na který je zøízena evidence z registraèní pokladny, vypoèítán v pomìru k objemu podnikatelské èinnosti za celý rok.Vìt¹ina støedních kanceláøí je nucena v poslední z nich pou¾ívat fiskální registraèní pokladny. V takových pøípadech stále je¹tì nestaèí koupit velké, slo¾ité registraèní pokladny, proto¾e majitelé tìchto spoleèností hledají úspory na ka¾dém kroku. Fiskální pokladny nejlevnìj¹ích spoleèností nabízejí zaøízení urèená speciálnì pro prùmìrného podnikatele. V tomto prvku musí investor odpovìdìt na otázku, co po¾aduje od finanèní instituce, az jakých dùvodù bude tato pokladna pou¾ita. Nabídka tìchto èástek je dokonce rozsáhlá. Majitel firmy má na výbìr. Tyto registraèní pokladny se vyznaèují malým prùmìrem a o nìco men¹í funkèností. Ceny se pohybují od nìkolika set zlotých do zhruba jednoho a pùl tisíce. Jsou odpovìdné za prodej pøenosných registraèních pokladen, které mohou být zavedeny v podmínkách prodeje ve vysokém prostoru, kde se prodávající musí neustále pohybovat, ale jsou zde i ty, které jsou pøipraveny v projektech u¾ívání v místnostech, kde lze tuto èástku nastavit. V úspìchu hlavních, výrobce èasto dává minimální teplotu, pøi které pokladna mù¾e pracovat, proto¾e to nemù¾e být v¾dy zacházet s velmi dùle¾itými mrazy. Takové registraèní pokladny mají v pøípadì de¹tì vodotìsné klávesnice.

Fond urèený pro prùmìrné podnikatele má nízké mo¾nosti. Stejnì jako ka¾dá pokladna vytváøí duplikát úètenek, který by mìl být pøijat na konci vypoøádání s názvem Treasury. Úspìch tìchto mladých lidí se bì¾nì oznaèuje jako elektronické kopie, tak¾e velikost pokladny je kompaktní. Ve vìt¹ích mno¾stvích je také mo¾nost tisku duplikátu na dal¹í roli papíru.

V takových registraèních pokladnách jsou funkèní tlaèítka také mo¾nost ulo¾ení základny zbo¾í. S poèítaèem mohou být spojeny i rozsáhlej¹í registraèní pokladny, èteèky èárových kódù nebo elektronické váhy. Kromì toho existuje více mo¾ností integrace pokladny s platebním terminálem. Díky tìmto lidem si mohou i malé podniky dovolit pohodlnì vést záznamy o prodeji.