Poiznaky mimodilo niho tihotenstvi hcg

Od uèení ve vìdì, od televize, pøes online fóra, pøes noviny, také díky mluvení s maminkami / babièkami - zjistíme, jaké jsou pøíznaky tìhotenství. Víme, ¾e vzhledem k tomu, ¾e nejsou ¾ádné mìsíèní krvácení, aktuální fáze tìhotenského testu. Kdy¾ je test úèinný, je èas oèekávat závratì, hladu a pøedev¹ím nevolnost a zvracení. I kdy¾ tomu pøíli¹ nevìøíme, jsme si nìkdy schopni pøiznat, ¾e se jedná o pøípad, kdy se èlovìk nedostane do skupiny vedlej¹ích úèinkù tìhotenství. Mo¾ná jsou hodnì nízké. Nechci v¹ak dìlat obecné pøesvìdèení, ¾e kdy¾ není èas a nevolnost, øíká, ¾e dítì bude pokraèovat. Ale co lidé, kteøí poci»ují neobvyklé pøíznaky tìhotenství? A co mohou být?

Nutrièní chu» - nemluvím o sendvièové pomazánce s marmeládou, okurkami a vajeènou pastou. Nìkdy tìhotná ¾ena zaène mít takzvanou nenasytnou touhu, která zpùsobuje neodolatelné nutkání jíst nepo¾ivatelné produkty. Tak napøíklad sendviè s marmeládou, okurkami a vajeènou pastou, hojnì sypaný tekutým mýdlem. Výskyt tìchto pøíznakù vy¾aduje okam¾itou konzultaci s odborníkem.Novinka v ústech - nìkdy je mo¾né, ¾e tìhotné osoby lehce nabobtnají dásnì a krvácí pøi èi¹tìní. V takových situacích bude zapotøebí více obvyklých náv¹tìv nejen u gynekologa, který je tìhotný, ale u zubaøe.Inkontinence moèi - pøedev¹ím proto, ¾e pijete hodnì. Za druhé, proto¾e vá¹ moèový mìchýø v roz¹íøené dìloze "sedí" nejménì 2 kg malého stvoøení. Spí¹e, nemù¾ete si pomoci, dobrý lék bude vybaven pouze konkrétní kalhotky vlo¾ky (jako jsou velké podlo¾ky a hodnì jít do koupelny, proto¾e skladování moèi ve spojení s ka¹lem nebo smích mù¾e dát vá¾né následky.Chrápání - odpovìdnost za to nese oteklé nosní dírky, ale mohou pùsobit dojmem neustále ucpaných nosù a elegantních krvácení, ale také spát v noci. Nepou¾ívá se, pøesto¾e je nízká. Díky tomu vás vá¹ man¾el, který vám témìø ka¾dou noc udìlal jeho útr¾ky, v¹imne, kdy¾ jste se cítili a co ho stálo.Zmìny kù¾e - je to o zvlá¹tních místech na bradì a krku, také o pavoucích, které se mohou objevit témìø na jakémkoli kusu tìla pokrytém kù¾í. Melanin je zodpovìdný za tento typ zmìny, která v èastých podmínkách zaruèuje krásný vzhled kù¾e (nebo celého jejího charakteru, nicménì její nadmìrné psaní bìhem stavu po¾ehnání mù¾e zpùsobit podivné zmìny a domovní výtvory z nejpravdivìj¹ích hrùz. Nechápejte to, nicménì. V¹echny tyto zmìny budou probíhat v pozdìj¹ích stadiích tìhotenství nebo nejpozdìji po porodu. Pokud se zmìny barev projeví pøíli¹ a namáhavì na oblièeji, investujte do prá¹ku a zakryjte nadaci. Svìtelné o¹etøení úèinnì zatuszuj± ¾ádné vady.Nespavost - poslední z nich je obzvlá¹tì obtí¾ná, ¾e jsme navíc zdùrazòováni jídlem jiných lidí, ¾e tìhotenství je „nový okam¾ik, kdy mù¾eme spát“.

Pøíznaky tìhotenství samy o sobì, ty normální a ne, stejnì jako mnoho bøicha jsou docela úèinnì brání spánku. Bohu¾el, pravdìpodobnì neexistuje zpùsob, jak se vyrovnat s nespavostí, která vznikla (v ka¾dém pøípadì nesmíte odstranit prá¹ky na spaní!. Musíte si na to zvyknout. Nicménì, stejnì jako døíve, tyto pøíznaky také zmizí s porodem. Teoreticky. Kromì standardních pøíznakù tìhotenství mohou být i jiné, nìkdy zábavné, nìkdy ménì. Ale bez ohledu na to, co je tìhotenství, je to velmi pøíjemné stádium pro to, ¾e jste ¾ena, tak¾e jsem pro vás nová, kdy¾ si pøejete, milé budoucí matky, ¹»astné a dobré tìhotenství, kdy také ¹»astná výchova budoucích potomkù.