Poi vymini pokladny

Jak víte, pády v¾dy sestupují dolù. A v úspìchu pokladny. Stalo se mi to. Chtìl jsem to pojmenovat a dozvìdìl jsem se, ¾e to bylo napsáno ve velmi malém poètu pøípadù, o kterých jsem nemìl ponìtí. Za prvé - jednoduchá porucha, její¾ slu¾bu nelze opravit ani selhat fiskální pamì». Dozvìdìl jsem se, ¾e je to velmi vzácné. To lze èíst pøed daòovým úøadem, poté vymìnit pamì». A co kdy¾ je hotovo dal¹í ètení?

Vivese Senso Duo Oil

Toto zaøízení by mìlo být odesláno výrobci a provedeno laboratorní mìøení. Kdy je stále nutná zmìna v pokladnì? No, kdy¾ byla pamì» plná. Ka¾dá pamì» v¹ak má omezený prostor. Ve fiskální kapse chce z poètu denních zpráv. Zde, stejnì jako døíve, èteme pøed daòovým úøadem a pak si vymìòujeme pamì». Pøi zmìnì pokladny je nutná dal¹í zmìna daòového identifikaèního èísla. Mù¾e to udìlat pøi transformaci spoleènosti. Souèasné èíslo je trvale vlo¾eno do pamìti. A mìli byste si to pøeèíst také pøed daòovým úøadem. Musí být proveden pøíslu¹ný dokument a mu¾ by mìl doplnit protokol o takovém ètení. Mù¾eme si ale koupit pamì» a nahradit ji ...? Teï ne! Takovou zmìnu mù¾e pøipravit pouze web výrobce. Samozøejmì, pokud jsme dosáhli pokladny v èistém obchodì - v¹ichni se èasto úèastní, proto¾e mají webové stránky. ¾etaková spolupráce mù¾e trvat a¾ nìkolik dní. Po výmìnì pamìti musí být pøístroj znovu naprogramován. V takovém pøípadì musí být opìt provedena registrace pokladny u daòového úøadu. & Nbsp; Vybere si spoustu èasu, který znaènì u¹etøíme, pokud vezmeme finanèní prostøedky na významné místo.Ka¾dá internetová slu¾ba je nespolehlivá a poslední nápad nevytváøí nic. Musíme se seznámit s posledními potravinami a prací. Musíme si být stále vìdomi toho, co dìlat, pokud k takovému selhání dojde. Nejdokonalej¹ím øe¹ením je být schopen zavolat do místnosti, kde si koupil hotovost, a zeptal se "co je dobré"? Na svatbì nám stále více a více takových obchodù usnadní prùjezd Polskem.