Poeklad z francouz tiny

Práce tlumoèníka je nesmírnì dùle¾itá a zároveò odpovìdná práce, proto¾e musí mezi obìma entitami pochopit význam vyjádøení jednoho z nich v obratu druhého. To, co se v nìm dìje, nevy¾aduje tolik opakování slova, jak bylo øeèeno, ale spí¹e vyjádøení významu, obsahu, podstaty výrazu a pøítomnost je mnohem obtí¾nìj¹í. Tato ¹kola je vedle kognitivních pozic i jejich poruch obrovskou pozicí v komunikaci.

Postupný pøeklad je nápoj z typù pøekladù. Co je tedy také typem pøekladù a co vìøí ve své blízké vlastnosti? No, bìhem øeèi jednoho z lidí, pøekladatel poslouchá urèitý rys této poznámky. Pak si mù¾e dìlat poznámky a to je pøesnì to, co se rozhodne mluvèímu øíct. Pokud tento uzavøe jeden prvek va¹eho názoru, pak je úlohou pøekladatele zopakovat jeho úèel a my¹lenku. Samozøejmì, jak bylo zmínìno, nemusí to být dùsledné opakování. Potøebuji pøítomnost, abych dávala smysl, vládla a èinila prohlá¹ení. Po opakování øeèník rozvíjí svùj projev a opìt ho pøedává jedné skupinì. A opravdu v¹e probíhá systematicky, a¾ do vykonání prohlá¹ení nebo odpovìdi úèastníka, co¾ znamená také v místním jazyce, zatímco jeho vydání je vy¹koleno a vydáno první osobì.

Tento typ pøekladu plánuje známé slabiny a hodnoty. Nevýhodou je, ¾e postupuje pravidelnì. Fragmenty promluv, ov¹em tyto fragmenty mohou samozøejmì zlomit pozornost a soustøedit se na výroky. Pøekládáním nìkterých textù se mù¾ete snadno rozptýlit, zapomenout na nìco, nebo jen z rytmu. Ka¾dý mù¾e sly¹et v¹echno a komunikace je zachována.