Po arni pojistny ventil

Waist Trainer

Existujeme v obdobích, kdy jsou na nás prakticky v jakémkoliv stadiu ulo¾ena rùzná nebezpeèí. Èasto by mì napadlo, ¾e tlak plynu pøekroèil pøijatelnou hodnotu. To vedlo k výbuchu kotle, který na svatbì vedl, ale i nákladné opravy. Teï jsem si vìdom, ¾e tímto zpùsobem mù¾ete ztratit svùj ¾ivot, ale skupina hostù si toho není vìdoma.

Na svatbì, v moderní dobì, je nìco jako klapky nebo pojistné ventily. Pak existuje typ ventilu, který se vyvíjí automaticky, kdy¾ tlak plynu nebo páry pøekroèí pøijatelné hodnoty. Tím se zabrání explozi takových konstrukèních prvkù, jako jsou nádr¾e a potrubí. V první polovinì sedmnáctého století byl poprvé pou¾it v mimoøádnì zajímavém zaøízení, kterým byl tlakový hrnec.Podíváme-li se na nejjednodu¹¹í modely pojistných ventilù, vidíme, ¾e se jedná pouze o køehkou desku, která je znièena, kdy¾ plyn prochází pøípustným tlakem.Bohu¾el, velmi èasto byl nápoj z ventilù peèený. Èasto to bylo nevìdomky úètováno zákazníkem zaøízení. A dva nezávislé ventily, nejèastìji umístìné na opaèných koncích daného zaøízení, byly pou¾ity velmi mnoho.Tyto ventily byly bì¾nì montovány v parních strojích. Tím se zabránilo náhlému nárùstu tlaku, který vznikl v pohonné jednotce vozidla. To hrozilo výbuchem, jeho¾ výsledek mohl dokonce ¾ít smrt v¹ech cestujících.Doufám, ¾e mám zájem ètenáøe o pojistných ventilech. Ka¾dý, kdo si pøeèetl tento èlánek, si je zøejmì vìdom velmi dùle¾ité role, kterou tyto procesy hrají v dne¹ním svìtì a prùmyslu.