Po adavky na ochranu zdravi a bezpeenost v kosmetickem salonu

Název nouzového osvìtlení LED je urèen pro pou¾ití nouzových východù a mo¾ností evakuace ve veøejných budovách. Nyní v hotelích, penzionech a dal¹ích v soukromých pokojích musí být nainstalováno nouzové osvìtlení chodb a evakuaèní øe¹ení. Av¹ak nouzové osvìtlení ¾havicího zaøízení spotøebovává více energie a vy¾aduje nouzové napájení z velké baterie, èasto je nutné vytvoøit vlastní osvìtlení pohotovost. Na domácím trhu se na¹tìstí objevily dostateènì silné LED diody, které odhalily opravdu dobrou alternativu k ¾árovkám.

Uvedené vysoce svítivé LED diody mají nìkolikrát ménì energie, mají ¹iroký stav a ¹patný zdroj energie. Nouzového osvìtlení LED diody v Kromì nouzového osvìtlení, osvìtlení únikových cest, lehké pouzdro s konkrétní hrozbu, panických osvìtlení zón, krásnou a lehkou rezervou má rovnì¾ nouzové osvìtlení role v oblasti konkrétní hrozbu, nebo tam, kde je vysoká pravdìpodobnost nehody u zamìstnancù nebo jiná osoba pøi nehodì selhání osvìtlení. Pøíklady takových nebezpeèných vlastností budou výkopy a práce s toxickým nebo výbu¹ným obsahem. A v pøípadì plnìní povinností s rychle se pohybujícími stroji je nutné vytvoøit mo¾nost zapnutí nouzového osvìtlení v pøípadì selhání bì¾ného osvìtlení.

V¹echna nouzová LED svítidla jsou vybavena mikroprocesorem a jsou propojena komunikaèní sbìrnicí s centrálním systémovým standardem. Velkou výhodou nového LED systému nouzového osvìtlení je fakt, ¾e je nejèastìji distribuovaným systémem, co¾ znamená, ¾e evakuaèní armatury a druhé zaøízení, které probìhnou pøi sestavování systému, mají samostatné zdroje napìtí v bateriových vyhlídkách. Celý systém nouzového osvìtlení LED se hromadí ze støedu, rozdìlovaèù a svítidel nouzového osvìtlení a komunikace mezi ústøednou, rozvadìèi a svítidly se provádí na dvouvodièové sbìrnici.