Paska na vlasy

Mùj bratranec si velmi miluje hrát s vlasy, mù¾ete ho v¾dy mrknout, vyèesat a vytvoøit. Ona je také zapojena do toho, ¾e pokud chce, aby celá vìc vypadala nádhernì, doká¾e uspoøádat ¹estkrát jeden ¹lehací prst, po celou dobu vytváøet pro nì prostøedky na kartáèek nebo je upevòovat svorkami. Opravdu tou¾í po ¹kolní práci a zaji¹»uje je. Její nové vytvoøení Princess Scent bylo také zábavné a vy¾adovalo perfektní úèes a obleèení. Na zaèátku maminka vyplaskala tucet stuh, které se k nim pøipoutaly. Po chvilce krásná dívka øekla ne, ne a ne jednou znovu. Rad¹i budu èekat v kudrnatých vlasech ... a zaèalo to. Èas pøetaktování a psaní. Vypadala skvìle jako jediná princezna. Nicménì, kdy¾ se stane s princeznami, pak se rychle zamyslela. Nezapoèítáváme s pøítomností, ¾e na poèátku uèení pro výkon asi dvì hodiny uplynulo. Najednou ... úplnì zmìnila své vize a ve svém stylu to ¹lo spoustu tolik "ne, já to nechci dìlat, já neøíkám nic o aristokratovi, který je velmi podøízený". Vynalezla nový úèes a pøivázala si vlasy v podobì plnìné koky. Na¹tìstí, jak jsem psala døíve, ji¾ máme zku¹enosti s polo¾ením vlasù, tak¾e tentokrát jsme ¹li velice rychle. Její matka byla na jedné stranì z pøídavné strany pøesvìdèena v nìkolika okam¾icích.

Nejlep¹í vlasy pro dívky