Ovioeni in vitro 1

Stejný význam politických problémù v Polsku existuje i v tìchto mìsících a nyní je to in vitro. Hlavním bodem je, zda by mìl být in vitro placen ze státního rozpoètu. Pokud je in vitro, poplatek za operaci je velmi vysoký a výraznì pøekraèuje schopnosti prùmìrné polské rodiny. A neplodné osoby, které ji¾ nemají pøíle¾itost vyléèit svou neplodnost tolik, hledají spolufinancování in vitro.

Je v¹ak tøeba poznamenat, ¾e v in vitro úspìchu není hodnota pùvodním problémem. Nìkteøí lidé chtìjí úplnì zakázat in vitro. Existují tito lidé s extrémnì konzervativními názory, které z jediného spoleèného dùvodu tvrdí, ¾e in vitro je krásnì zlo. Od posledního, pøedev¹ím, je obzvlá¹tì dùle¾ité informovat o spoleèenském názoru o tom, co in vitro je také to, jak dùle¾itá je v hodnotì v¹echno spoleènosti. Není ¾ádným tajemstvím, ¾e Evropa, v Polsku, se pomalu depopuluje. Proto je dùle¾ité, aby se narodilo více dìtí. Pokud jde o hodnotu léèby in vitro, je pro mnohé páry, které by byly krásnými rodièi, zakázané. Koneckoncù, nìkdo, kdo zøejmì chce, aby dítì bylo øízeno in vitro, pravdìpodobnì není nebezpeèným rodièem. Proto se metoda in vitro opakuje s nejsnadnìj¹ím systémem pro zvý¹ení plodnosti mladých Polákù. Velmi dobøe provìøená metoda, která je zcela bezpeèná, je v souèasné dobì velmi rychlá. A co víc, nejlep¹í odborníci v oblasti léèby neplodnosti souhlasí, pokud jde o cenu, nemìlo by to být pøeká¾kou pøed pou¾itím této metody, proto¾e je to poslední, nejlépe zcela vytvoøená pro neplodnost. Ano, je to otázka, zda si uvìdomujete své pøedsudky a podivné motivace, nebo abyste podnikli pragmatické akce, které polským ¾enám udìlají místo, které by porodilo dìti.