Ostre daoove rejstoiky

Pøi pou¾ití pokladny je splnìna povinnost provést daòový prodej. Toto øe¹ení se pou¾ívá v krátkých obchodních a servisních prodejnách, kde není tøeba spravovat sklady. Pomocí pokladny mù¾ete tisknout souhrnné zprávy o prodeji i podrobné pøehledy.

Registraèní pokladny s elektronickou kopií umo¾òují tisk s názory, mimo jiné kopie denních finanèních výkazù a kopií v¹ech pøíjmù nebo urèitého dne. Pøed zakoupením pokladny musíme urèit, tak¾e v budoucnu nebude potøeba kombinovat pokladnu s poèítaèem. Stejnì dùle¾ité je i v okam¾iku výbìru pokladny. Ne ka¾dý pokladna mù¾e pracovat s poèítaèem, èteèkou kódu nebo dokonce se zásuvkou, tak¾e stojí za to kontaktovat specialisty v místì výbìru správného zaøízení pøed zakoupením pokladny. Fiskální pokladna urèená pro slu¾bu & nbsp; mù¾e spolupracovat s jinými zaøízeními.

Støední segmenty pokladen a systémové pokladny lze snadno propojit s poèítaèem, na kterém je zakoupený software pro obchodování zalo¾en. Prodej probíhá pomocí pokladny, av¹ak za úèelem aktualizace inventáøe na notebooku by mìl být na zaèátku pøeèíst prodej z pokladny. Také s jinými produkty nebo zmìnou ulo¾ených cen. Nejprve provedeme zmìny v plánu prodeje a poté je pøeneseme do pokladny. Prodej mù¾e ¾ít zpìt na èástku, kdy¾ je poèítaè vypnutý. V závislosti na daném softwaru z pokladny je k dispozici prodejní doklad po pøevzetí nebo hromadì. V tomto øe¹ení má ve¹keré zbo¾í svou práci ve skladu, tak¾e základna je pomìrnì velká, pro urychlení prodeje je u¾iteèné pou¾ívat èteèky èárových kódù v pokladnì a u poèítaèe, aby se usnadnil vstup materiálù do skladu. V¾dy pøed výbìrem pokladny a programu byste mìli vyu¾ít rady odborníkù, kteøí si zvolí správnou konfiguraci v rozsahu potøeb.

Grey Blocker

V jakékoliv komerèní osobì mù¾e být bì¾ná pokladna a poèítaè nahrazeny inovativním øe¹ením zalo¾eným na POS poèítaèi s dotykovou obrazovkou, která je pøedem naèteným komerèním softwarem. Poèítaè musí být vedle tiskárny tak, aby pokladník dr¾el obrazovku a ti¹tìný doklad na dosah ruky.