Norsky poekladatel

Tlumoèník se vyznaèuje postavou s filologickým vzdìláním, která díky znalostem dvou jazykù doká¾e pøelo¾it ústní projev nebo text vytvoøený ze zdrojového jazyka do cílového jazyka. Pøekladatelský proces ¾ádá nejen znalosti umìní a textu textu, ale také mo¾nost komunikativního artikulace jeho akcí ve zbývajícím jazyce. Proto kromì jazykových kompetencí v povolání pøekladatele dobøe orientovaného v pøímé práci existuje je¹tì majetek se ¹irokými znalostmi a schopností rychle získat daný a studující. Kromì vysokých vìcných kompetencí musí pøekladatel také vzbudit dùvìru na obou stranách komunikace.

Tlumoèníci usnadòují komunikaciTlumoèník má zájem usnadnit komunikaci pøekládáním mluveného nebo znakového jazyka, co¾ umo¾òuje konverzaci mezi dvìma partnery, kteøí nemohou konverzovat ve stejném jazyce. Mezi pøekladatelskými slu¾bami ve Var¹avì ohlednì tlumoèení je obzvlá¹tì populární simultánní a konsekutivní tlumoèení. Simultánnost je prùbì¾ným stanovením bez pøedem pøipraveného textu, který je vìnován pozornosti øeèníka. Velké setkání a konference jsou nejoblíbenìj¹í situací pøi simultánním tlumoèení. Tlumoèník zùstane ve zvukotìsné kabinì, kde naslouchá mluvèímu øeèi prostøednictvím sluchátek a zároveò plní svùj pøeklad, který se stal úèastníkem akce naslouchané prostøednictvím hlasových sluchátek.

Konsekutivní tlumoèení ménì a ménì populárníKonsekutivní tlumoèník není velmi snadný úkol, proto¾e si v¹imne øeèi pomocí speciálního záznamového systému a teprve poté pøehraje slovo mluvèího v cílovém jazyce. V minulosti to byl poslední jedineèný zpùsob tlumoèení. Je to právì souèasná technika, která je nahrazována simultánním tlumoèením, které se díky pokroku technologie stává stále èastìj¹ím. Konsekutivní interpretace je zjevná a praktická, proto¾e z dùvodu zpo¾dìní v sezónì potøebné k zaznamenání øeèi je reprodukce jediného textu v cílovém jazyce del¹í. Interpersonální funkce, které jsou v kanceláøi tlumoèníka u¾iteèné, jsou výborná pamì», vynikající schopnost soustøedit se a schopnost pracovat pod tlakem.