Nehody 1 eervence 2017

Pøíèiny nehod se pravidelnì vy¹etøují, aby mohly v budoucnu sní¾it riziko jejich návratu. Výsledky prùzkumu jasnì ukazují, ¾e pøíèiny nehod jsou èasto velmi odli¹ným druhem dohledu v oblasti bezpeènosti strojù. Problémy spojené se ¹patným pou¾íváním a manipulací se stroji se objevují kdykoli bìhem jejich ¾ivotního cyklu. Hovoøí o období specifikace, jako¾ i úèelu, výrobì, provozu, údr¾bì, úpravách apod.

Certifikace stroje má plán na odstranìní nebezpeèí, která mù¾e na pracovi¹ti vzniknout. Stroje pou¾ívající pou¾ité certifikáty jsou testovány a testovány na èitelnost. Jednotlivé stránky a podsestavy jsou podrobeny testování. Zásada provedení je dodr¾ována a popisuje, jak usnadnit pou¾ívání strojù a nástrojù pro lidi ve správné velikosti. Potøeba dr¾ení certifikátù jednotlivými organizacemi a zaøízeními se uskuteèòuje pøedev¹ím z pøedpisù EU: platné smìrnice, vnitøní pøedpisy atd.

Pracovníci v oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci mají mo¾nost úèastnit se kurzu a ¹kolení o certifikaci strojù. Znalosti, poznání a znalosti získané v dobì tìchto kurzù a ¹kolení pøispívají k urèitému sní¾ení podílu pøípadù ve smyslu práce, jak smrtelných, tak i jiných. Úèast na pokynech a ¹koleních od certifikaèního oddìlení organizací a zaøízení pøiná¹í zamìstnavatelùm celou øadu výhod. Vzdìlaní zamìstnanci jsou zárukou øádného vlastnictví od organizace a hodnocení standardù bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci.