Nasledne tlumoeeni

Tlumoènická slu¾ba na konci poèítá s usnadnìním komunikace mezi dvìma lidmi, kteøí v tomto jazyce nekomunikují. Samozøejmì, kdy¾ ve v¹ech oblastech, tlumoèení spadá do vzdálených kategorií. Konferenèní tlumoèení je jedním z nich. A na co se spoléhají a kdy je pou¾ívat?

Co jsou to konferenèní tlumoèení?Takové konferenèní interpretace jsou provádìny zejména v konferenèní spoleènosti. Mohou být udr¾ovány bìhem rùzných diskusí nebo dùle¾itých obchodních schùzek. Mù¾e se mezi nimi nauèit pøeklad po sobì nebo souèasnì. Pokud se pro rozhovory setká i nejvy¹¹í hodnota charakteru z jiných zemí, jsou bì¾nì provádìny simultánní interpretace. Tyto po sobì jdoucí se ménì a ménì pou¾ívají, proto¾e nevedou k opravdu snadným výsledkùm.

Institucionální trh a va¹eRozdìlíme konferenèní pøeklady do dvou typù trhù. Je to také o institucionálním trhu, stejnì jako o va¹em. Mezinárodní instituce, jako je EDC, èasto poøádají vícejazyèné setkání. Pak je vhodnìj¹í pøekládat z velmi malého poètu jiných jazykù do pùvodního jazyka pøekladatele. Takový konferenèní tlumoèník musí ukázat spoustu informací a skvìlých dovedností. Nestaèí jen mluvit anglicky tady. Dobrý konferenèní tlumoèník by mìl plynule hovoøit v rùzných jazycích. Díky tomu bude automaticky pøekládat celé konference, bez ohledu na to, kdo se na nich bude úèastnit. Nicménì, pokud jde o soukromý trh, celá vìc vypadá trochu jinak. Soukromé instituce obvykle preferují dvojjazyèné schùzky. Na tìchto konferencích se úèastní ¾eny ze dvou dal¹ích zemí. Na setkání se pou¾ívají pøekladatelé, kteøí mluví jen dobøe ve dvou specifických jazycích.

Chcete se stát pøekladatelem?Tak¾e pokud se budeme divit, ¾e se staneme pøekladatelem, mìli bychom doplnit na¹e znalosti o tomto tématu. V souèasné dobì je i tlumoèení pøímou podkategorií. Pokud se chceme zabývat konferenèním tlumoèením, musíme mít tolik znalostí. Mìli bychom plynule komunikovat alespoò s nìkterými cizími jazyky. Díky va¹im slu¾bám budou z této my¹lenky tì¾it mezinárodní instituce. Pokud v¹ak budeme pro nì fungovat, jistì zlep¹íme na¹i ¹ek rychle a my také dáme pøíle¾itost získat lep¹í práci.