Moderni rustikalni kuchyni

Moderní kuchynì by mìla být dodána v lese moderních strojù, pøístrojù a dal¹ího pøíslu¹enství. Základní vybavení ji¾ není spojeno s chladnièkou, tj. S troubou. Kromì toho jsme v & nbsp; kuchyni, jako je mikrovlnná trouba, toustovaè, myèka nádobí a dal¹í digestoø. Nicménì, velmi populární & nbsp; jsou stále tradièní, mechanické tìlesné vlky.

https://fleko-steel.eu/cz/

V nìkterých domech se pou¾ívají ty, které jsou vyrobeny s klikou, kterou potøebujeme otáèet ruènì. V souèasné dobì se v¹ak více energie spotøebuje na sílu, která nechce, abychom pou¾ívali sílu. V¹echno je v plánu vytvoøeno dnes, aby usnadnilo a urychlilo práci èlovìka. Nìkdy se mi zdá, ¾e se nás výrobci sna¾í o to, abychom byli líní nad posledními vylep¹eními. Zapomínáme na mnoho aktivit, proto¾e nástroje pro nás dìlají v¹echno. Za nìjaký èas se budeme zabývat problémem s mytím nádobí, proto¾e to je také myèka nádobí. Zaèneme hnusit zbytky, které jsou uchovávány na talíøích, nebudeme schopni øezat nic bez pou¾ití profesionálních krájeèù. V¹e bude redukováno na nejjednodu¹¹í aktivity, jako je vkládání, vyjímání, nalévání apod. Vzpomíná si na jednoduché profesionály, proto¾e v dne¹ní dobì je ka¾dý zaneprázdnìn a nemají ¾ádnou lhùtu pro takovou práci. & nbsp; To je spousta dùle¾itých facilitací. V¹e je dovoleno rychle, nikdo se o nic nestará. Nìkdy se mi zdá, ¾e si na¹i prarodièe a babièky moc dobøe pamatovali. Jejich kuchynì nebyla tak slo¾itá. Jediné, co trvalo, byla velká kachlová kamna a nìkolik nástrojù, a navíc vytvoøily zázraky, které stále mluvíme s pøidáním jejich mládí. Ve vesnicích, ve starých domech, mù¾eme snadno najít kachlová kamna, která stále slou¾í obyvatelùm. Nesledují nejnovìj¹í trendy. Nìkteøí si to prostì nemohou dovolit. Novìj¹í technologie, nástroje, musíte poèítat s tím, ¾e její suma mù¾e být pomìrnì vysoká a odradit potenciálního kupujícího. To mù¾e také mít opaèný úèinek a mu¾, kdy¾ vidí cenu, bude kupovat polo¾ku, proto¾e si pravdìpodobnì myslí, ¾e je jediný v této míøe.