Lekao a pokladna

In vitro (fertilizace in vitro, zejména poslední mo¾nost pro páry ¾ádající o dítì. Je to dlouhý a stresující proces, ale mnoho dobrých párù mù¾e díky této metodì hrát s jejich ¾ádaným potomstvem, i kdy¾ se nové formy ukázaly jako nespolehlivé. Procedura spoèívá v kombinaci spermatu s vajíèkem v laboratorních podmínkách, mimo tìlo ¾eny.

Indikace do centra lze pou¾ít i pravou èást partnerských (sní¾ená charakteristika spermií, stejnì jako ¾eny (vejcovodù obstrukce, neschopnost ovulovat. Èastou známkou in vitro fertilizace je idiopatická neplodnost, její¾ pøíèiny zùstávají neznámé. Pøed provedením in vitro testu je nutné pøipravit sadu laboratorních testù a partnerku pro výzkum spermií. Dále budoucí rodièe musí na konci øízení písemnì uzavøít smlouvu. Dal¹í metodou je hormonální (farmakologická stimulace ¾eny, která má povahu zvý¹ení poètu dospìlých oocytù. Léky, nicménì, jejich dávkování je stanoveno individuálnì odborníkem, v souladu s výsledky pøedchozích studií pacienta. Druhou etapou je získání vajeèných bunìk ¾eny v sezónì stanovené odborníkem. Léèba se provádí v celkové anestezii a je nìkolik minut. Spoèívá v propíchnutí viditelných vezikul v obou vajeènících, v konstrukci pro získání folikulární tekutiny obsahující oocyty. Zároveò se komunikuje partnera pacienta na konci spermatu (je vhodné provést nìkolikadenní sexuální abstinence pøed chirurgickým zákrokem. Dal¹ím krokem je vázání shromá¾dìných vajec na spermie v laboratorních podmínkách. Embrya vytvoøená v posledním cvièení se objevuje v inkubátoru, kde existují skvìlé podmínky pro jejich rùst. Po nìkolika dnech jsou podávány dìloze pacienta pomocí tenkého katétru. Toto období léèby není velké, proto nevy¾aduje anestezii. Po pøenosu embrya by mìl pacient sní¾it fyzickou aktivitu (krátká sexuální abstinence je nezbytná a zlep¹it snadný ¾ivotní styl. Po dvanácti dnech musí podat zprávu na klinice, aby pokryla biochemické tìhotenství. V pátém týdnu po chirurgickém zákroku je nutné splnit USG potvrzující tìhotenství. V pøípadì selhání lze proceduru zopakovat pomocí pøipravených rezervních embryí. Podle nejnovìj¹ího výzkumu je úèinnost in vitro pøibli¾nì 40%. Toto o¹etøení je v¹ak poslední slu¾bou pro neúspì¹nou ¾ádost o dítì.