Jazykove dovednosti v nimeini

Být obèanem svìta povinností. Zùstáváme ve svìtì, kde silnice v tìch nejklidnìj¹ích koutách svìta ji¾ nejsou jen nerealistické dìtské sny. Abychom se dostali k úplnì jiné pravdì, nemusíme jít do umìní, staèí se dostat do letadla a po nìkolika hodinách strávených na obloze se zastavíme znovu na zemi, abychom se poznali odli¹nì od na¹í 180stupòové kultury. Proto¾e je dùle¾ité být schopen mluvit cizími jazyky a øídit je, ale v komunikativním stavu.

Podle souèasných údajù je na celém svìtì 201 zemí. Mnoho z nich, kromì jejich samostatné historie a stylu, je také ná¹ vlastní, jedineèný oficiální jazyk, nìkdy i vysoce. Regionální dialekty, jako napøíklad kashubský nebo slezský dialekt, se také rozvinuly ve své oblasti. Bohu¾el také svìt nepøijel s nadprùmìrným, dokonce vynikající pamìtí, která mu poskytla kontrolu nad více ne¾ stovkou jazykù. Pokud se k tomuto bodu pøiblí¾íme logicky a analyzujeme na¹e nejoblíbenìj¹í prostøedí, je snadné vidìt, ¾e mezi va¹imi blízkými bude velmi pravdìpodobné, ¾e najde èlovìka, který urèitì dobøe ví, ne¾ tøi cizí jazyky.Výkon urèitých povolání je neoddìlitelnì spojen s urèitým kontaktem se ¾enami z jiných èástí svìta. Pokud se nemù¾eme nazývat hyperpolyglot, zatímco nebudeme mluvit perfektnì v angliètinì, nìmèinì, francouz¹tinì, ¹panìl¹tinì, nor¹tinì a ital¹tinì, mù¾e nám tlumoèník poradit. Jste to vy, který nás mù¾e doprovázet na obchodních schùzkách se vzdálenými dodavateli, ale místo toho pøelo¾it slova navr¾ená obìma stranami. Takové øe¹ení se prodává jako jediné pravé, proto¾e chceme-li mít silný pocit a profesionálnì vypadnout, nebudeme pøevádìt pøekladatele ve formì aplikace pro smartphony a tolik toho nebudeme ¾ádat partnera, aby vzal ka¾dou poznámku, abychom mohli Pøeká¾ky jí zkontrolují význam ve slovníku, který pøinesla pod pa¾i. Tlumoèník nejen zlep¹í chod firmy, ale také vytvoøí hodnì dùvìry v oèi klienta.