In enyrske prace bezpeenostni loi

Ka¾dý vlastník provádìjící podnikatelskou èinnost, v nìm¾ hrozí nebezpeèí výbuchu, je zodpovìdný za realizaci dokumentu chránícího pracovi¹tì pøed výbuchem. Takový po¾adavek vyplývá pøedev¹ím z naøízení, kterým je Naøízení ministra hospodáøství, umìní a spoleèných formuláøù ze dne 8. èervence 2010 v historii minimálních po¾adavkù na bezpeènost a hygienu pracovníkù na pracovi¹tích, kde se mù¾e vyskytovat výbu¹ná atmosféra (Dz.U.. È. 138, polo¾ka 931.

Zároveò je tøeba poznamenat, ¾e tato povinnost vùèi na¹im právním pøedpisùm byla zavedena tzv. Smìrnicí o novém pøístupu ATEX137.Pøed zahájením prací je tøeba pøipravit dokument pro zaji¹tìní pracovi¹tì proti výbuchu. V pøípadì úspìchu, kdy se pracovi¹tì nebo vybavení potøebné k provedení práce do znaèné míry zmìní (roz¹íøí nebo zmìní, musí být dokument také pøezkoumán.Hlavním úèelem takové certifikace je pøedev¹ím hodnost zamìstnancù, kteøí pùsobí v oblastech s nebezpeèím výbuchu. Úèelem tohoto dokumentu je povzbudit zamìstnavatele, aby zabránili instalaci výbu¹né atmosféry. Její charakter také zabraòuje samotnému výbuchu.Dokument pro zaji¹tìní pracovní stanice pøed zaèátkem musí být pøipraven v¹ude, kde je mo¾né vytvoøit výbu¹nou atmosféru, pro dùkazy, kde existují takové základy, jako je smìs kyslíku s hoølavými prachy, prá¹ky, kapalinami, plyny nebo samotnými páry.Dokument na ochranu proti výbuchu by mìl obsahovat rady, jako jsou:- obecné informace, ve kterých by mìla být uèinìna prohlá¹ení, jako¾ i lhùty pro dokument na ochranu pøed výbuchem, \ t- podrobné informace, jejich¾ soubor je ovlivnìn posouzením rizika a také rizikem výbuchu, metodami prevence a prevence této exploze, ochranou pøed jejími následky,- doplòující informace, jako jsou protokoly, certifikáty.Je tøeba zmínit, ¾e dokument bezpeènosti práce pøed zaèátkem má být spojen s hodnocením rizika.