Hasieske cvieeni

Spoleènì s dùle¾itými pøedpisy vydanými v naøízení ministra vnitra a Rady z èervna 2010 je ka¾dý podnik povinen posoudit nebezpeèí po¾árù domù a zaøízení, jako¾ i oblasti, které k nìmu chodí. Nakonec udr¾uje zamìstnance, kteøí se na daném místì podíleli.

Posouzení nebezpeèíJe zapotøebí, aby se práce související s provádìním doporuèení tohoto naøízení pøipravovaly v technické a kompetenèní schopnosti, a to pouze z posledního dùvodu je tento úkol øádnì svìøen spoleènosti, která profesionálnì tento typ práce pøevádí. Komplexní hodnocení nebezpeèí, potenciálnì výbu¹ného prostøedí a výbìr zón takového ohro¾ení jsou hlavními cíli dodavatelù takového øádu.Nebezpeèí spojená s návrhem výbuchu úzce souvisejí s obsahem zpracovávaným v zájmu, materiály poøízenými bìhem technologického procesu a ochrannými systémy organizace také s jejich prvky. Látky a materiály odebrané v procesu mohou být spáleny ve vzduchu, jsou v¾dy doprovázeny obrovským mno¾stvím tepla, mù¾e zde stále existovat presti¾ ke zvý¹ení tlaku a øe¹ení nebezpeèných materiálù. Zaèátek je jediným trvalým ¹íøením oblasti èinnosti.

Oznaèení zón nebezpeènosti výbuchuZóny nebezpeèí výbuchu se nazývají frekvence a délka období výskytu nebezpeèné výbu¹né atmosféry. Pou¾ívají se tøi typy znaèení tìchto zón.Nulová zóna - kde je pøítomnost nebezpeènosti výbuchu a dat je smìs hoølavých látek se vzduchem, v tomto pøíkladu existuje trvalá hrozba, èastá nebo del¹í doba.Zóna jedna - urèuje, ¾e hrozí nebezpeèí v prùbìhu øádné operace.Zóna 2 - je to oblast, kde v prùbìhu skuteèné akce neexistuje ¾ádná hrozba, a dokonce i v pøípadì, ¾e existuje hrozba, je krátkodobá.