Gynekologicke vy etoeni rukou

Kolposkopie je klíèovým gynekologickým vy¹etøením. Kolposkopy jsou pokrmy pou¾ívané gynekologisty bìhem studie - endoskopy s mo¾ností vícenásobného zvìt¹ení obrazu. Zkou¹ka se provádí v ambulantním prostøedí.

Colposkopy nemusí být pøipraveny velmi dobøe. Existuje v¹ak potøeba sexuální abstinence pøed nìkolika dny. Také nedìlejte bìhem mìsíèního krvácení. Samotný test není agresivní a mù¾e být provádìn tìhotnými lidmi.Kolposkopie se nejèastìji provádí, kdy¾ cytologie dává výsledky nejednoznaènì. Tato studie poskytuje pomìrnì vèasnou diagnózu rakoviny dìlo¾ního èípku (v tzv. Preinvazivní fázi. Pokud je rakovina souèástí vývoje, kolposkopie umo¾òuje ovìøit zmìny.Kolposkopické vy¹etøení spoèívá pøedev¹ím v analýze vaginální èásti dìlo¾ního èípku poté, co je vidìt v spekulu. Na jeho povrchu se mohou objevit velké zmìny, které se bìhem rutinního testování tì¾ko zjistí. Nejprve gynekolog vy¹etøí multilamelární plochý epitel a ¾lázový epitel, zejména s ohledem na jejich mo¾nosti. Tam, proto¾e se objevují nejnebezpeènìj¹í nemoci. Pozdìji je obraz také u¾iteèný pro pou¾ití zeleného filtru k pozorování subepiteliální sítì krevních cév. Z jeho principu lze rozpoznat povahu zmìny. Druhou fází studie jsou kontrastní znaky epiteliálního povrchu (napø. Test Lugolovy kapaliny a 3% kyseliny octové.Kolposkopie, kvùli pozitivnímu vybavení, je pomìrnì dùle¾itou otázkou a musí pro¾ívat kartu, která jejím lékaøem. Zøídka se provádí, ale stále èastìji jako souèást èinnosti Národního zdravotního fondu.