Fiskalni tiskarna 2015

Fiskální tiskárny Elzab jsou nádobí pou¾ívaná v továrnách. Vidí výnosy z maloobchodního prodeje produktù. Pou¾ití této tiskárny na konci má vypoøádání danì z pøíjmu a DPH. Chcete-li tuto tiskárnu pou¾ívat spoleènì se zákonem, je vy¾adováno schválení. Finanèní tiskárna nemù¾e být pou¾ita bez pøipojení k poèítaèi, tato webová stránka ji odli¹uje od pokladny. Je pøíli¹ dùle¾ité zaregistrovat pøíjmy v poèítaèi a dát jim.

Tato tiskárna obvykle pou¾ívá konektory RS-232 a USB. Program se schválením není urèen pro provoz tiskárny. Je to levné na webové stránce výrobce tiskárny. V souèasné dobì modely modelù fiskálních tiskáren, které mají schválení zemì ve své zemi, pou¾ívají port RS-232 jako první komunikaèní port. Naproti tomu jsou porty USB postaveny tak, ¾e v provozní metodì jsou známé jako virtuální sériové porty. Prodejci, kteøí pou¾ívají fiskální tiskárnu, pova¾ují za úkol provést fiskální denní pøehled. Tento pøehled je napsán v nevyøízené fiskální pamìti tiskárny. Fiskální tiskárna je urèena k tisku fiskálních pøíjmù pro vìøící ve skladu a na kontrolním válci. Kópie rolí jsou archivovány. Po prodeji výrobku musí být daòový doklad doruèen zákazníkovi. Kópie fiskálních listù jsou dychtivé uchovat si ¾ena nabízející produkt po dobu 5 let. Je také mo¾né ulo¾it do poèítaèe kopii dokumentù uvedených v on-line bytostech. Fiskální tiskárna je docela populární k pou¾ití. V krabici tiskárny je pøíruèka, která má osobu zobrazit, kdy ji pou¾ít. Nevýhodou fiskálních tiskáren je to, ¾e ti¹tìné doklady nejsou v dobrém stavu, proto¾e po krátkém èase se z nich vyma¾e ti¹tìné dopisy. Spoleènì se zákonem ministra financí ze dne 14. bøezna 2013 (vìstník zákonù, polo¾ka 363 týkající se registraèních pokladen je nutné provádìt technické prohlídky finanèních prostøedkù nejménì jednou za dva roky. Daòoví poplatníci s DPH mohou po¾ádat o daòovou úlevu na fiskální tiskárnì.