Fiskalni pokladna novitus nano e misieni zprava

Ka¾dý podnikatel, který pou¾ívá fiskální pokladny v blízké spoleènosti, èelí ka¾dodenním problémùm, které zaøízení mohou vytváøet. Stejnì jako ve¹kerá poèítaèová zaøízení, pokladny nejsou imunní vùèi nemoci a nìkdy se zkazí. Ne ka¾dý majitel spoleènosti ví, ¾e v ka¾dém okam¾iku, kdy jsou záznamy zpracovávány pomocí pokladen, by to mìlo být druhé takové zaøízení - pouze v pøípadì poruchy tohoto klíèe.

Nedostatek zálo¾ní pokladny pøi prodeji zbo¾í nebo slu¾eb mù¾e vést k ulo¾ení sankcí ze strany daòového úøadu, proto¾e zabrání tomu, aby prodejní seznam byl poru¹en, kdy¾ se hlavní zaøízení rozpadne. Dokumenty ulo¾ené v pokladnì by mìly obsahovat úèetní knihu slu¾eb v hotovosti. Dokument je doplnìn nejen o opravy zaøízení, ale obsahuje také informace o fiskální úpravì pokladny nebo zmìnì jejích my¹lenek. V servisní pozici musí být také zadáno jedineèné èíslo, které bylo pokladníkovi dáno daòovým úøadem, název spoleènosti a adresa prostor, kde je pokladna pou¾ívána. V¹echny tyto informace platí v pøípadì inspekcí daòového úøadu. V¹echny novinky v pamìti pokladny a její zmìna pøiléhají k èinnosti specializované slu¾by, s ní¾ by ka¾dý podnikatel, který pou¾íval pokladny, si mìl zapamatovat podepsanou smlouvu. Co je dùle¾ité - mìli byste daòový úøad informovat o v¹ech zmìnách v pokladnì. Prodej za fiskální èástky by mìl být provádìn nepøetr¾itì, a pokud je pokladna plná, musí být stanovisko vymìnìno za dal¹í, pøièem¾ si pamatujete pamì». Ètení pokladny pamìti mù¾e ¾ít - i kdy¾ je zmìnìno, ale pouze oprávnìnou entitou. Kromì toho se tato polo¾ka má provést za pøítomnosti zamìstnance daòového úøadu. Od pøeètení daòové pokladny je vyhotoven pøíslu¹ný protokol, z nìho¾ jedna kopie smìøuje do daòového úøadu a jedna novinka pro podnikatele. Tento protokol musí dodr¾ovat spolu s dal¹ími dokumenty týkajícími se pokladny - jeho mínus mù¾e jednat ulo¾ením trestu od úøadu.