Fiskalni pokladna elzab mini e

V souèasné dobì jsme v témìø ka¾dé obchodní èinnosti zabývající se automatizovaným prodejem. Základním zaøízením tohoto typu poboèek je proto fiskální postnet bingo xl - zaøízení, které má zaznamenat obrat a navíc èástku danì, a to jak dobré, tak i DPH, k úspìchu maloobchodního prodeje.

Prvním urèitým typem tohoto zaøízení je fiskální pokladna ERC. Jedná se o dalekosáhlé zaøízení, které obsahuje pomìrnì nízkou pamì» RAM (kapacita se pohybuje od pouhých osm megabajtù. Obvykle staèí na pìt let èinnosti - po uplynutí posledního období by majitel mìl získat novou pokladnu nebo jednodu¹e nahradit fiskální modul. K fiskální mìnì ERC mù¾ete pøipojit externí zaøízení, ale nebudete moci prodávat pomocí poèítaèové aplikace.

Mezi typy ERC patøí mimo jiné pøenosné kasiny, známé a pod jménem mobilních fondù. Obvykle se pou¾ívají v malých obchodech nebo na trzích nebo bazarech, kde jejich kompaktní velikost je velkou výhodou. Mezi oblíbené patøí také jednokomorové pokladny s mírnì vìt¹ími svobodami ne¾ pøenosné modely. Pøipojí se k nìmu poèítaè a nová zaøízení, napøíklad váha.

Mnohem pokroèilej¹ím typem nábytku je pokladní pokladna. Patøí mezi nì poèítaèe, které pøestanou zaznamenávat svùj obrat, a také realizaci mnoha nových aktivit, které se skládají ze sbìru údajù o produktech a jejich prodeji. Nejjednodu¹¹í metody POS jsou obvykle: fiskální tiskárna, klávesnice, monitor (standardní i dotykový a samozøejmì poèítaè. Pokud v¹ak pracujete s roz¹íøeným systémem, mù¾e být pokladna spojena s prakticky jakýmkoli externím podpùrným zaøízením.

Pokladní pokladna je velmi výhodná investice, proto¾e na rozdíl od mìny ERC má schopnost roz¹iøovat pamì» RAM, vymìòovat software do jiných a instalovat výkonnìj¹í procesor. Je tøeba si uvìdomit, ¾e v souèasném systému není pokladna pouze pokladna a tiskárna vystavující doklad.