Fiskalni pokladna bravo

Pokud zaènete svou vlastní finanèní roli, stojí za to peèlivì zkontrolovat, tj. Nemusíte kupovat po¹tovní neo & nbsp; a ka¾dý den jej pou¾ívat v pøímé knize. Polské pøedpisy nás velmi pomalu a velmi informují o tom, kdo chce vzít pokladnu a kdo musí vydávat úètenky.

V roce 2015 byl v domácím svìtì velmi významný poèet daòových poplatníkù, kteøí byli vhodní k vítìzství z doplòkových fotografií z dùvodu dr¾ení registraèních pokladen, co¾ znamená, ¾e se pokladna dennì zastavuje s potøebou vy¹¹ího a vy¹¹ího poètu obèanù.

Podle posledních ustanovení zákona o DPH mají v¹ichni daòoví poplatníci v na¹em svìtì za cíl pou¾ívat registraèní pokladny pøi prodeji jednotlivcùm, kteøí neobchodují. Daòoví poplatníci mají vìt¹í odpovìdnost za to, aby pøi úspì¹ném registraci prodeje na my¹lenku zemìdìlcù s pau¹ální sazbou uplatòovali registraèní pokladny. Pouze ti daòoví poplatníci, jejich¾ roèní pøíjem pøesahuje 20 000 PLN, musí získat kapsy.

Za zmínku také stojí, ¾e autodílny nemusí být schopny registrovat pokladny, pokud jsou jejich úèinky instalovány pøímo v automobilech. V takových situacích nabízejí autoservisy slu¾bu a neprodávají urèité zbo¾í. Daòové úøady také uvádìjí, ¾e v tomto pøípadì na fakturách za opravu neuvádìjí smontované díly, proto¾e specifikace tìchto výrobkù mù¾e ztì¾ovat získání práva odstoupit od nutnosti mít daòové registraèní pokladny.

V polském regionu jsou dodavatelé elektøiny a spoleènosti poskytující telekomunikaèní, poji¹»ovací a finanèní slu¾by také z registraèních pokladen rozpu¹tìni. Snímek lze získat i spoleènostmi, které poskytují slu¾by pøímo na trhu s nemovitostmi. Je také tøeba mít na pamìti, ¾e finanèní spoleènosti nemusí mít více zásilkových spoleèností, proto¾e platba se obvykle provádí na bankovní úèet. Z fotografií týkajících se obratu do 20 000 PLN nemohou taxikáøi nadále vyu¾ívat jiné spoleènosti, které poskytují slu¾by osobní dopravy.