Fiskalni pokladna amber

Podnikatelé, kteøí uskuteèòují hospodáøskou kampaò, ve které registrují finanèní prostøedky, musí splòovat øadu po¾adavkù. Jedním z nich je úèel mít papírové rolièky s kopiemi pøíjmù v období stanoveném dobrou úpravou, která byla prodlou¾ena do roku 2013.

Do 31. prosince 2012 bylo podle vyhlá¹ky ministra financí z roku 2008 v platnosti pøechodné období, bìhem nìho¾ musely být kopie inkasù odlo¾eny na dobu dvou let. Poèínaje poèátkem roku 2013 se skladování pøíjmù z pokladny zmìnilo a bylo prodlou¾eno na pìt let. Daòoví poplatníci, kteøí registrují prodej v pokladnách v roce 2013, by mìli uchovávat kopie dokladù o prodeji za roky 2012 a 2011, zatímco star¹í kopie dokladù mohou být trvale znièeny. Musí se v¹ak postarat o to, ¾e archivované kopie pøíjmù od roku 2013 se musí do roku 2018 dr¾et, kvùli poslednímu, ¾e pìtileté období existuje od konce kalendáøního roku, ve kterém uplynula lhùta pro platbu danì.Proè je uchovávání kopií daòových dokladù po dobu pìti let? Nad osobami, proto¾e doba omezení daòové povinnosti je pouze pìt let.Existuje mnoho obav, ¾e archivace kopie inkasù prostøednictvím pùjèek je pozitivní. Ministerstvo financí se v¹ak domnívá, ¾e pìt let je urèení správnosti daòových smluv. Kópie pøíjmù jsou jediným dùkazem, ¾e prodej dokumentù, èást ceny a sazby danì.Fakt si zaslou¾í pomoc, aèkoli zákonodárce urèitý èas archivoval kopie rolí s daòovými pøíjmy, neoznaèil formu, ve které by mìli ¾ít. Nejlevnìj¹í fiskální pokladny v Krakovì ukládají své pøíjmy v papírové situaci. Významnìj¹í finanèní prostøedky s roz¹íøeným modulem doufají, ¾e archivují elektronické pøíjmy. Je tøeba také pøipomenout, ¾e ani skuteènost likvidace podniku v ¾ádném systému nezbavuje podnikatele zákonné povinnosti uchovávat si kopie pøíjmù z pokladny.