Fiskalni novit

Ka¾dý podnikatel zastupuje spoleènost v blízké pokladen zápasí ka¾dý den s jinými problémy, které se mohou také generovat jídla. Stejnì jako jakékoliv elektronické zaøízení, pokladny nejsou bez vad a nìkdy se zkazí. Není ¾ádný vlastník firmy ví, ¾e v urèitém okam¾iku, v nìm¾ musí být pøijato Registry pomocí pokladnu by mìl zahrnovat dal¹í takové zaøízení - pouze v pøípadì neúspìchu prvního.

Bliss Hair

Nedostatek zálo¾ní pokladny pøi dal¹ím prodeji zbo¾í nebo pomoci mù¾e daòový úøad vytváøet daòové sankce, proto¾e to zabrání v po¹kození prodejního dopisu bìhem sezóny poruchy hlavního zaøízení. Dokumenty, které jsou ulo¾eny spoleènì s pokladnou, by mìly obsahovat úèetní knihu slu¾eb v hotovosti. Seznam zahrnuje nejen opravy zaøízení, ale také údaje o fiskální evidenci pokladny nebo výmìnu její pamìti. Ve slu¾bì umìní je tøeba také zadat jedineèné èíslo, které daòovému úøadu dala pokladna, jméno spoleènosti a adresa prostor, kde je pokladna pou¾ívána. V¹echna tato doporuèení jsou nezbytná v pøípadì daòových inspekcí. Ka¾dá zmìna v pamìti pokladny, kromì její zmìny, patøí k cvièení odborné slu¾by, s ní¾ by v¹ichni podnikatelé pou¾ívající pokladny mìli podepsat smlouvu. Co je dùle¾ité - mìli byste informovat daòový úøad o nìjaké zmìnì pokladní slu¾by. Prodej za fiskální èástky by mìl být pøeveden do nepøetr¾itého stylu, a proto pøi úspì¹ném naplnìní pokladny potøebujete vymìnit svùj názor na poslední, a to souèasnì s ètením pamìti. Ètení fiskální pokladny mù¾e ¾ít - stejnì jako jeho zmìna, ale také pouze oprávnìná osoba. Kromì toho musí být tato práce provedena za pøítomnosti zamìstnance daného úøadu. Z výpisu pamìti v pokladnì je vytvoøen pøíslu¹ný protokol, z nìho¾ jedna kopie pøichází do daòového úøadu a druhá na podnikatele. Potøebuje, aby byl tento protokol ulo¾en spolu s dal¹ími dokumenty týkajícími se pokladny - jeho nedostatek mù¾e vést k ulo¾ení trestu úøadem.