Faktury a pokladny

Povinnosti, které pøicházejí dr¾iteli registraèních pokladen, zahrnují nejen práci související s jejich dovozem a daòovou úpravou. Naopak, ka¾dý z pozdìj¹ích období, ve kterém máme, pochází od konkrétní pokladny. Co tedy dr¾í polské cíle?

Na co získáváme daòové právo, vèetnì pou¾ívání registraèních pokladen?

1. Pøíjmy, pøíjmy.

První vìcí je doruèit potvrzení. Sly¹eli jste o akcích, které by zákazníkùm umo¾nily pou¾ívat potvrzení od prodejcù. Ne takové události? Potvrzením je fakt, ¾e daò splatná daòovému úøadu byla zakoupena na úètech obchodníka. Nedostatek dokladu o zaplacení mù¾e zahrnovat i ten, který nebyl vzat v úvahu. Musíme proto jednat s nápravou pro druh danì a nespravedlivost v oblasti hospodáøské soutì¾e.

2. Denní daòová zpráva.

Denní daòová zpráva je dodateènou povinností, kterou je podnikatel nucen. Po ukonèení ka¾dého dne (ale i pøed zahájením obchodování na dal¹í den je podnikatel povinen vypracovat zprávu. V ní bude umístìna hodnota danì, kterou má podnikatel zaplatit daòovému úøadu, který je charakteristický pro jeho sídlo. Simple? Nezapomeòte, ¾e tato zpráva je inzerována v rámci úspì¹nosti fiskální kontroly.

3. Mìsíèní daòová zpráva.

Stejnì jako v pøípadì denní zprávy je nutné provést obdobnou mìsíèní zprávu. Pravdìpodobnì jde o zohlednìní hodnoty celé danì, kterou chceme dát za celý mìsíc. Jak máme tuto zprávu pøipravit? V tomto smyslu je my¹lenka dost jednoduchá. Mìsíèní daòová zpráva chce být zdobena a¾ do dne¹ka mìsíce, o který se zajímá.

4. Pokladna.

S vyu¾itím výhod pokladny se rovnì¾ zavazuje zadávat údaje do práce pokladny. Je dùle¾ité, aby tyto záznamy, stejnì jako celá kniha, byly ulo¾eny v bytì, který pochází z blízkosti pokladen. Samozøejmì, ¾e tyto texty budou kontrolovány pøi provádìní daòového auditu provedeného u podnikatele daòovým úøadem.

Shrnutí: & nbsp; registraèní pokladny & nbsp; mají mnoho odpovìdností. Kdy¾ si je v¹ak uvìdomujeme, máme záruku, ¾e pùjdeme legálnì. Poté mù¾eme prokázat, ¾e provádíme rùzné daòové kontroly provedené daòovým úøadem.