Elektricke vakuove kontejnery

Aèkoli vakuové obaly se nejèastìji pou¾ívají u velkoformátových obchodù, cateringových spoleèností a restaurací, stále èastìji hledají individuální zákazníci zaøízení, která jim umo¾ní prodlou¾it skladovatelnost skladovaných potravin. Speciální kapsy, vakuové kontejnery a balicí náøadí jsou k dispozici pro jejich potøeby a umo¾òují balení men¹ích mno¾ství potravin.

Domácí vakuové balicí potraviny lze pou¾ít ve speciálních podtlakových zásobnících nebo vakuových nádobách z plastu. Pøi úspìchu kontejnerù se nejèastìji pou¾ívají speciální ruèní pumpy, které umo¾òují odsávání zbyteèného vzduchu z kontejneru a jeho hermetické uzavøení. Pro uzavøení lahví se zvlá¹tním vakuovým uzávìrem lze pou¾ít vhodnou léèebnou strategii. Obvykle se jedná o univerzální velikost a mohou být také spojeny se zavíráním lahví s vínem, stejnì jako s lahvími oleje nebo balsamico-octem. Vakuové uzavøení lahve prodlu¾uje trvanlivost obsahu - po vysávání je víno jistì umístìno i po dobu del¹í ne¾ 20 dnù. Pro srovnání lze víno v otevøené lahvièce skladovat 2-3 dny.

K jejich pou¾ití mohou být také pøizpùsobená zaøízení, jako je multivac, umo¾òující skladování potravin ve speciálních sáècích. Skladování potravin v pytlích zvy¹uje dobu skladování - v závislosti na typu produktu a kde bude ponecháno (teplota místnosti, lednice nebo mraznièka, doba skladování se prodlu¾uje a¾ ètyøikrát. V vakuovì uzavøených sáècích mù¾ete ukládat sypké produkty, jako je káva nebo èaj, zpracované potraviny, ale také zelenina, maso a maso. Vakuovì balené maso bude pravdìpodobnì ponecháno v mrazáku pøi pomìrnì nízké teplotì po dobu a¾ 26 mìsícù. Dal¹í výhodou vakuového balení s ta¹kami je skuteènost, ¾e neprodávají velký prostor.