Eesani vlasu na svatbu

Moje sestra miluje hrát si s vlasy, mù¾ete ji mrtvých nìkolik dní a høeben pøi vytváøení. Zároveò je opravdu odhodlána, ¾e pokud chce, aby to vypadalo dokonale, mù¾e dát jeden cop asi desetkrát, oblékat vlasy po celou dobu, nebo sevøe. Miluje ¹kolní výstavy a dìlá je. Její nová role princezny Jokerové v¹ak byla zábavná a musela mít perfektní úèes a ¹aty. Moje matka mìla na zaèátku tucet copánkù s luky. Pak tato krásná dívka øekla ne, ne, a ne jednou. Tak se podívám do kudrnatých vlasù .... a zaèalo to. Ètyøicet pìt minut pøetaktování a braní. Vypadala krásnì jako velká princezna. A jak se to dìje se zka¾enými dívkami, rychle zmìnila názor. Nepoèítám s pøítomností, ¾e od zaèátku pøípravy na pøedstavení ji¾ uplynulo asi dvì hodiny. Najednou ... úplnì zmìnila my¹lenku, zatímco ve svém projevu to znìlo trochu jako "nieeee, nechci to dìlat, nepamatuji si nic v princeznì, nanejvý¹ její slu¾ka." Po¾ádala o nový úèes, vlasy jí ostøíhaly na boku plné koky. Na svatbì samozøejmì, jak jsem napsal vý¹e, máme ji¾ zku¹enosti s pøipevòováním vlasù a pak se k nám nejrychleji vydali poslední. Její matka z nìjaké strany mì byla také za pár okam¾ikù plná.

Zkontrolujte, kde koupit sponky na vlasy