Editace programu pro firmy

Program comarch erp xl, døíve nazývaný CDN XL. Software je také vìnován prùmìrným a specifickým spoleènostem, které se nacházejí v tìchto odvìtvích: obchodu, výroby a slu¾eb.

Erogan

Program comarch erp xl má rozsáhlou funkcionalitu. Jeho zvlá¹tní souèástí je, ¾e dosáhne plné podpory a automatizuje obchodní procesy. Poskytuje vám mo¾nost spravovat v¹echny podnikové procesy, které vstupují do podniku. Kromì toho má modulární strukturu, tak¾e ka¾dý pøíjemce ji mù¾e pøizpùsobit jiným potøebám spoleènosti. Celý systém mù¾e pracovat i v online skupinách, kdy¾ je offline.Projekt je pro vìt¹inu let nejèastìji zvoleným ERP systémem. Více ne¾ 4000 spoleèností èerpá z aktuálního softwaru. Tato metoda se podílí na vhodnìj¹ím vyu¾ívání prodejních kanálù. Díky tomu je mo¾né mnohem efektivnìji utrácet nejen logistiku, ale i zdroje, které má k dispozici.Tento pøipojený systém je velmi bì¾ný pro likvidaci zaøízení v kategorii ERP. Jeho rozsah pokrývá v¹echny oblasti podnikové èinnosti spoleènosti.Modul "Obchod a distribuce" v systému bude podporovat implementaci procesù v oblasti obchodu a distribuce. Podporuje spoleènost od prodejní a nákupní zdi.Modul „Production“ jsou vybaveny nástroji pro realizaci jednotky a slouèit. Má také nástroje pro datovou diskrétní a procesní práci. Podporuje návrhové èinnosti a navíc jednoduché vychystávání. Technologie vám dává mo¾nost definovat, urèit trasu produkce, tvorba výrobního programu a realizaci výrobního procesu.Modul "Správa skladu" vám dává pøíle¾itost kontrolovat zásoby a vydávat objednávky skladu. Díky tomuto modulu lze snadno odstranit chyby.Modul "Servis a opravy" si zakoupí pro registraci a pro provedení objednávek. Tak¾e existuje nástroj pro výrobu procesù z oblasti slu¾eb.Modul "CRM" vám nabízí mo¾nost shroma¾ïovat údaje o klientovi. Díky tomu mù¾ete zakoupit znalosti o vlastních i potenciálních zákaznících. To vám dává mo¾nost spravovat práci prodejních a marketingových týmù.Program erp xl má také spoustu nových mo¾ností, jak se nauèit ze samostatné èinnosti.