Diti si kousne vlasy

Rychlé potlaèování výbuchu, které se stále více roz¹iøuje v poèáteèním stádiu ¹íøení, pøedstavuje jistý prvek zaji¹tìní prùmyslových zaøízení, u nich¾ je poèátek dùle¾itý, v uzavøeném prostoru nebo neúplnì uzavøený. Rychlá detekce nárùstu tlaku v nástrojích je jedním z prvních prvkù, který pomáhá vyhnout se výbuchu.

Hlavním úkolem systému HRD je potlaèit výskyt vysokého tlaku bìhem výbuchu, díky èemu¾ se zkracuje zkáza ve stavebnictví, zkracuje prostoje, ale pøedev¹ím zvy¹uje bezpeènost lidí. Systém HRD se pou¾ívá k zaji¹tìní nádr¾í a sil, obsahujících prá¹kové látky, mlýny, míchadla, filtraèní systémy a su¹árny, a také mnoho podobných prùmyslových zaøízení.Jakýkoliv systém fungovat rychle a dobøe, mìl by být v kombinaci se speciálními prvky, které jsou, a optické tlakových senzorù umístìných v obrábìcích nebo výrobních hal, øídicího válce a hrd obsahující úèinnou chodu naprázdno.Zpùsob práce je zalo¾en na testu a pou¾ití indikací a na náhlé a dokonalé reakci. Detekce výbuchu probíhá díky pou¾ití senzorù tlaku, detektorù jisker a plamenù. Pokud se ve formì objeví plameny nebo jiskry, kdy¾ nárùst tlaku pøekroèí maximální pøijatelnou bezpeènostní úroveò, znalost je okam¾itì zamìøena na centrální øídicí jednotku, která hovoøí o zpracování a v pøípadì potøeby otevírá ventil zásobníku obsahující chemikálie. Po zahájení øízení øídícím orgánem jsou chemické hasicí prostøedky vystøikovány pomocí speciálních trysek, co¾ vede k velmi neèekanému a funkènímu potlaèení výbuchu. Nejdùle¾itìj¹ím znakem, který charakterizuje systém HRD, je reakèní doba, která existuje v milisekundách od zji¹tìní zvý¹ení tlaku k atomizaci látky.