Daoova pokladna

Vyhlá¹ka ministra financí, kterou obdr¾ela od 1. bøezna 2015 v oblasti vý¾ivy, ukládá její tváøi, která poskytuje právní slu¾by o situaci spotøebitelù, na její povinnost pou¾ívat registraèní pokladny. Tyto zmìny budou zahrnovat i daòové poradce vedle právníkù. A nebudou zacházet s notáøi. Pokladny mají obecnì chránit zákazníky, kteøí obvykle nedostávají potvrzení o pomoci. Mobilní daòové úøady jsou speciálnì navr¾eny pro právníky a daòové poradce.

Potlaèená regulací povinné fiskální registrace organizovanou ministerstvem financí bude zahrnovat právní a lékaøské profese v posledních dentálních, kosmetických, gastronomických a mechanických sektorech. Bohu¾el èástka pøíjmù získaných roènì ji¾ bude poèítána. Jejich situace bude vyrovnána s novými soutì¾emi, co¾ byl velmi brzy pøedstaven v akci. Do tohoto termínu byli právníci osvobozeni od nutnosti pou¾ívat pokladny, proto¾e jejich roèní vliv nepøekroèil dvacet tisíc zlotých.Zmìny provedené v bytì znamenají, ¾e v¹ichni právníci, kteøí poskytují slu¾by týkající se situace fyzických osob, kteøí nevykonávají podnikání, budou muset vidìt, ¾e jdou ve fiskálních kapsách bez jakéhokoli dùvodu pro platební techniku.Usnadnìní proto zavádí zákonodárce k pøevzetí práce na prodeji právníkù. V pøípadì, ¾e právní pomoc zaène v roce 2015, budou od mìsíce kvìtna, kdy zaènou vytváøet jednoduché slu¾by, odvolány advokáti z povinnosti pou¾ívat registraèní pokladny.Ministerstvo uji¹»uje, ¾e daòoví poplatníci, kteøí zaèínají registrace pou¾ívat pokladny svých slu¾eb, vrátí vy¹¹í náklady na jejich poøízení. Proto má jistý výsledek také pro právní jistotu obchodování advokátù a pro bezpeènost spotøebitelù. V oblasti podnikání to znamená, ¾e od 1. bøezna 2015 mohou v¹ichni u¾ivatelé advokátní kanceláøe po¾ádat o potvrzení, které svìdèí o tom, ¾e se o právní slu¾by dozví.Pokud jde o notáøe, pak nebudou mít zapotøebí celkem slu¾eb registru, a to pouze v rámci èinností, na které se vztahuje zápis do repertoáru Dal¹ím P, pokud nedojde k pøekroèení stanoveného limitu o 20 tisícin vlivu, nebo v pøípadì, ¾e platba se bude konat v organizaci bezhotovostních.