Comarch erp xl 2015 1

Program comarch xl je nyní vylep¹ený systém tøídy ERP, který funguje a zlep¹uje proces øízení moderního podniku. Software ERP je distribuován v rùzných velikostních spoleènostech, od nejmen¹ích, více osob a¾ po velké korporace s poboèkovou pùsobností po celém svìtì.

Hlavní výhody softwaru této skupiny jsou viditelné v dal¹ích oblastech provozu spoleènosti:- úèetní a úèetní slu¾by, \ t- stav pùdy a skladování, \ t- psychologický a cizí obìh dokumentù,- analýza interních podnikových procesù,- øízení prodeje a vztahù s koncovým zákazníkem,- øízení lidských zdrojù spoleènosti.

Program comarch xl se vyznaèuje velmi rozsáhlými silnicemi a je modulární konstrukcí.Svìdèím o obrovských pøíle¾itostech vybudovat øe¹ení ¹ité na míru potøebám spoleènosti.Série modulù jsou shroma¾ïovány v rozsahu, který logicky kombinuje funkce, které pracují spoleènì.Systém Comarch je vybrán pro ka¾dou spoleènost. & Nbsp; Objednávce pøedchází podrobná analýza celého procesu a navíc potøeby podniku. & Nbsp; Díky tomu je cílem øe¹ení dosáhnout maximální efektivity v pozadí.Kromì standardní verze licence, comarch nabízí i metodu v modelu SaaS, nebo software jako slu¾bu. Celá slu¾ba pak funguje jako souèást cloud computingu. Pøístup je mo¾ný pøes vzdálené internetové pøipojení pøes webový prohlí¾eè.Tento distribuèní systém sni¾uje náklady na implementaci produktu u koncového zákazníka. Necítí potøebu investovat do výrobních serverù a najímat specialisty pro provoz a údr¾bu softwaru.Pro technologické podniky program poskytuje speciální moduly. Umo¾òují definovat výrobní procesy.Do databáze mohou být zavedeny technické parametry pou¾itých surovin a náhrad. Vytvoøení nových technologických verzí umo¾òuje pøizpùsobit nabídku spoleènosti externímu pøíjemci.V souèasné dobì je program comarch xl konzumován ve více ne¾ 5000 spoleènostech po celém Polsku. Mezi nejvìt¹í prùmyslová odvìtví podporovaná softwarem patøí mimo jiné stavebnictví, chemie, doprava, elektronika a automatizace.Nejvìt¹í mu¾i jsou:- Obchodníku- Stavební sklady VOX