C eda zona a jeji vliv na ekonomiku

Ministerstvo financí pøebírá rùzné metody sni¾ování ¹edé plochy a vymáhání splatných plateb. Toté¾ platí o staré sociální kampani, která podporuje poptávku spotøebitelù po pøijetí produktu nebo slu¾by. Je tì¾ké øíci, jak úèinná byla tato aktivita: Poláci po celou dobu mají hodnì jako ná¹ soupeø, ne¾ spojenec, tak¾e jsou pøipraveni vydat potvrzení o pøijetí spí¹e ne¾ po¾ádat. Nemáme zvyk sbírat v¹echny dokumenty, abychom se k nim mohli kdykoli vrátit, co¾ mù¾eme pozorovat i mezi Skandinávci.

Fiskální úètenka je dal¹í, zbyteèný papír, který se bude dr¾et v na¹ich kapsách. Proè dr¾et úètenky, pokud jsou vydávány na takovém papíøe as takovým inkoustem, ¾e po dvou týdnech nemù¾ete vidìt, co bylo pùvodnì øeèeno?Jeden mù¾e mít pochybnosti o úèinnosti tohoto modelu akce, ale ministerstvo pøi¹lo s nápadem, který nyní v povaze Polákù støílel dobøe, jmenovitì loterie loterie. Po nákupu minimálnì 10 PLN a vyzvednutí úètenky z tiskárny novitus hd e by se ka¾dý mohl zaregistrovat na webové stránce a ulo¾it pøíspìvek do loterie automobilu. Výherce loterie samozøejmì nav¹tívila veøejná televize.Myslím si, ¾e takové úkoly dávají velký smysl, ne¾ opakování na nudu "vezmìte si fiskální pøíjem, nenechte se ukrást ze státu." Poláci se neradi uèí, jak je uèit - toto je pravdìpodobnì jeden z nejintenzivnìj¹ích aspektù na¹eho charakteru. Metoda hokejky nefunguje moc a metoda stick zpùsobila, ¾e jsme si to uvìdomili, pokud se opozice nestala jen rozptýlenou tváøí v tváø represím, ale upevnila se a vrhla se a¾ do posledního vítìzství. Mrkev dostane hodnì akce od hùlky, jako ¹anci dostat auto.Sam se pak cítila na mé kù¾i, kdy¾ nakupovala v hypermarketu kartu, která vám umo¾òuje získat body za nìjaký zakoupený produkt. Problémy by pak mohly být vymìnìny za vìcné ceny. Teï jsem se sna¾il nakupovat v moderním obchodì, i kdy¾ jsem musel chodit asi tøi kilometry pì¹ky. Vzdal jsem se jen tehdy, kdy¾ jsem si uvìdomil, ¾e abych získal cennou cenu, musel bych být nakupovat v moderním smyslu po mnoho let. Jen tak je pøíslib výhry pro Poláky.