Bezpeenosti v letecke dopravi

Renomovaní výrobci zaøízení, kteøí jsou uvádìni do provozu v potenciálnì nepøíznivých podmínkách - zejména ti, kterým hrozí nebezpeèí výbuchu, jsou povinni poskytnout jim certifikovaný konec ATEX. Tento termín umo¾òuje kupujícím tìchto zaøízení na trhu, aby se ujistili, ¾e pøítomné materiály jsou bezpeèné a trvanlivé.

Pøedpisy ATEXZískání a snadné kreslení z certifikátu ATEX je definováno v Evropské smìrnici 94/9 / EC. V dubnu 2016 bude nahrazena novou smìrnicí 2014/34 / EU.V¹echny platné pøedpisy ATEX platí pro otázky týkající se elektrických a mechanických zaøízení. Navíc se týkají øídicích systémù a instalací na moøi, nad zemí a také na povrchu.Certifikáty ATEX jsou definovány jako zaøízení, které slou¾í k ukládání, pøenosu a vytváøení a ochranì energie. Stroje mají také pøíslu¹enství, která jsou mobilní i trvanlivá. Zaøízení na evropských trzích, které jsou certifikovány ATEX, poskytují záruku - jak provozovatelùm, tak podnikatelùm, kteøí na nich sedí - ¾e jsou bezpeèné a nezbytné pro pou¾ití.

Skupiny zaøízeníSouèasné i následné - smìrnice, která jde do bytu, definuje dvì skupiny zaøízení. První tøída je zaøízení, které se pou¾ívá v dolech. Druhou mo¾ností je vzít jakékoli jiné vybavení, které sedí v potenciálnì nebezpeèných podmínkách.Odpra¹ovací systémy v systému odsávání prachu atexV¹echny typy zaøízení, které pou¾ívají výrobci døeva a nátìrových hmot, by mìly být k dispozici pro odpra¹ovací systémy v atexu, odpra¹ovacím systému kompatibilním s informacemi atex. Velké spoleènosti se v nich pøekrývají z bezpeènostních dùvodù, ale také z presti¾e, která takový certifikát dává. Takové zaøízení zaruèuje, ¾e výbu¹né smìsi nebudou ¾ivotu nebezpeèné. Strojní parky a certifikace ATEX jsou dlouhodobì efektivní a fungují.Tyto stroje významnì sni¾ují riziko výbuchu v odpra¹ovacích zaøízeních, ve kterých jsou bezpochyby reakce a akce: jiskry, akustická energie nebo elektrické pøepìtí. Sni¾ují rizika vyplývající z elektrostatického výboje a pøehøívání zaøízení.